Anasayfa / 6111 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU / TORBA YASA SON BAŞVURU TARİHİ BİR AY UZATILDI (6111 SAYILI KANUN)

TORBA YASA SON BAŞVURU TARİHİ BİR AY UZATILDI (6111 SAYILI KANUN)

Vergi Daireleri 31.05.2011 Salı Günü Saat 24:00’e Kadar Açıktır.!!!  (GİB Duyurusu)

Bilindiği üzre 6111 sayılı kanunun son başvuru tarihi 2 mayıs 2011 olarak belirlenmişti. 6111 sayılı kanunun yetki başlığı ile verilen  son hükümler 168 maddesine göre ” Bakanlar Kurulu, bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.” denmektedir.Bakanlar kurulu da  yasama organının vermiş olduğu yetkiyi kullanmış bazı başvuru sürelerini  bir ay uzatmıştır.Ancak hemen şimdiden belirmek gerekirse  ikinci bir uzatma söz konusu olmayacaktır.Çünkü 6111 sayılı kanunda ikinci kez uzatma ile ilgili bir hüküm ve ibare yoktur.Dolayısı ile ikinci defa 6111 sayılı yasa uzatılamayacağı için, ilgililerin “Nasılsa Uzar” düşüncesinden uzak kalmaları konusunda  fayda vardır.

30/04/2011 tarih  27920 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre  6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri ilk ve  son kez uzatılmıştır.

Buna Göre;

– 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere,

– 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi,

– 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere,

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

-6111 sayılı yasa kapsamında olan idarelerin uzatılmış başvuru ve taksit sürelerini incelemk için   tıklayınız…

Diğer ayrıntılar (Vergi Daireleri, SGK)  aşağıdaki tabloda incelenebilir.(*)


AÇIKLAMA
UZATILAN
BİLDİRİM (BEYAN) SON GÜNÜ
UZATILAN İLK
TAKSİT ÖDEME SON GÜNÜ

6111 Sayılı Kanun İKİNCİ KISIM    Md. 2- Kesinleşmiş alacaklar
(Tüm Vergi Borçları)
31/MAYIS/2011 30/HAZİRAN/2011

6111 Sayılı Kanun İKİNCİ KISIM
Md. 3- Kesinleşmemiş veya
dava safhasında bulunan amme alacakları
31/MAYIS/2011 30/HAZİRAN/2011

6111 Sayılı Kanun İKİNCİ KISIM
Md. 5- Pişmanlıkla ya da
kendiliğinden yapılan beyanlar
31/MAYIS/2011 30/HAZİRAN/2011

6111 Sayılı Kanun İKİNCİ KISIM
Md.6- Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırım
31/MAYIS/2011 30/HAZİRAN/2011

6111 Sayılı
Kanun İKİNCİ KISIM
Md. 7- Katma değer vergisinde artırım
31/MAYIS/2011 30/HAZİRAN/2011

6111 Sayılı
Kanun İKİNCİ KISIM
Md. 8- Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj)
vergisinde artırım
31/MAYIS/2011 30/HAZİRAN/2011

6111 Sayılı
Kanun İKİNCİ KISIM
 

Md. 10-(Stok Beyanları) İşletmede mevcut olduğu
halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

30/HAZİRAN/2011 30/HAZİRAN/2011 

(Tahakkuk eden verginin tamamı TEK SEFERDE ödenecektir.)


6111 Sayılı
Kanun İKİNCİ KISIM
Md. 11-(Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede
bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar
30/HAZİRAN/2011 30/HAZİRAN/2011
(Tahakkuk eden verginin tamamı TEK SEFERDE ödenecektir.) Ancak,2011/1713 sayılı Karar-namenin yayım tarihin den önce (30/Nisan/2011) 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlara alınmış olan emtia ile ilgili vergisel yükümlülük ler (beyan ve ödeme) ise süre-lerinde yerine getirilecek ve faturaların düzen-lendiği döneme ilişkin beyannamelerde beyan edilecektir.

6111 Sayılı
Kanun ÜÇÜNCÜ KISIM
Md. 12- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu
alacakları
31/MAYIS/2011 30/HAZİRAN/2011

6111 Sayılı
Kanun ÜÇÜNCÜ KISIM
Md. 13- (SGK) Dava safhasında bulunan veya
dava açma süresi sona ermemiş idari para cezaları
31/MAYIS/2011 30/HAZİRAN/2011

6111 Sayılı
Kanun ÜÇÜNCÜ KISIM
Md. 14-(SGK) Ön değerlendirme, araştırma veya
tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları
31/MAYIS/2011

30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere

ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene

tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı

hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna göre hesaplanan

tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim tutarları, bu Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenir.


6111 Sayılı
Kanun ÜÇÜNCÜ KISIM
Md.15- (SGK)Sosyal
güvenlik borç yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin hükümler

31/MAYIS/2011 30/HAZİRAN/2011 

6111 Sy. Kn. Madde15(3) fıkrası İhya veya mahsup işlemleri sonucunda süresi içinde ödenmediği veya
eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının tamamının, ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ilgili Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Bu fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüklerinin söz konusu üç aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilir.


6111 Sayılı
Kanun ÜÇÜNCÜ KISIM
Md. 16- (SGK) Sigortalılık süreleri
durdurulanların ihya prim borçları
31/MAYIS/2011 31/TEMMUZ/2011

(*) Kaynak:ismmmo

 

-Uzatma ile ilgili Bakanlar Kurulu kararını görmek İçin tıklayınız…

-Uzatma ile ilgili Maliye Bakanlığı 6111 sayılı kanun tebliğini  incelemek için tıklayınız…

-Uzatmaya ilişkin SGK 6111 sayılı kanun Genelgesini  incelemek için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız...

AFET BÖLGELERİ İÇİN YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ (6111 SAYILI KANUN)

DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK NEDENİYLE MEYDANA GELEN MÜCBİR SEBEPLERE İSTİNADEN 6111 SAYILI KANUNDA …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!