Anasayfa / 2016 PRATİK BİLGİLER / 2016 VERGİ CEZALARI VE HADLERİ

2016 VERGİ CEZALARI VE HADLERİ

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 460 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU 2016 Yılında

 Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE 104-

 

 

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

3- İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla     gazetede yapılması

 

2.000-200.000

  

   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

200.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

24,00

MADDE 153/A- Teminat tutarı

88.000,00

MADDE 177-

 

 

 

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

 

  – Alış tutarı

168.000,00

  – Satış tutarı

230.000,00

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000,00

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000,00

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

900,00

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900,00

MADDE 343- En az ceza haddi

 

    – Damga vergisinde

11,00

  – Diğer vergilerde

21,00

MADDE 352- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları  
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri

126,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

40,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

69,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

19,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

11,00

     olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70

MADDE NO – KONUSU 2016 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353-

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

210,00

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

110.000,00

 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

210,00

    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

                                          

    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

 

    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

 

    bulundurulmaması

 

 – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

11.000,00

 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

210,00

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

5.000,00

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik
    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
    uymayanlara
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

260,00

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını
    kullanmaksızın işlem yapanlara
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

800,00

    getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

158.000,00

    usulsüzlük cezası

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

1.100,00

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
    getirmeyenlere
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

800,00

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
    adına
MADDE 355-

 

b) Damga Vergisinde

 

– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

MÜKERRER MADDE 355- 

 

 

 

 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci   
madde hükmüne uymayanlar için ceza
 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370,00

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

690,00

    tespit edilenler hakkında
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340,00

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00

Ayrıca Bakınız...

2016 KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

KAPICILAR İÇİN NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI ASGARİ ÜCRET 1.647,00 SGK PRİMİ % 14 230,58 İŞSİZLİK …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!