Anasayfa / SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) / MALİ TATİL UYGULAMA KILAVUZU (MALİ TATİL REHBERİ)

MALİ TATİL UYGULAMA KILAVUZU (MALİ TATİL REHBERİ)

-2011 Yılı Mali Tatil Uygulamaları İçin Tıklayınız…

 

2010 Yılı Mali Tatil Uygulamaları;

Türkiye’de  Mali Tatil uygulamaları henüz 3 yıllık yeni sayılabilecek bir uygulamadır.Çok Geniş bir kitleyi ilgilendiren  Mali Tatil, Gerek vergi mevzuatı açısından gerekse sosyal güvenlik (sgk) çalışma mevzuatı açısından   ilgililerin  mali tatil ile ilgili teredütlerini giderecek detaylı bilgiler örneklerle verilecektir.  2010 yılı mali tatili 1.Temmuz.2010 perşembe günü başlayıp , 20.Temmuz.2010 salı tarihinde sona erecektir.28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunla Ülkemizde 01.Temmuz ile 20.Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde Mali tatil uygulanmaya başlamış bulunmaktadır.

Beyana dayalı vergilemede, kanuni süresinde verilmesi gereken bazı beyannamelerin verilme süreleri.

TABLO 1

BEYANNAME ÇEŞİDİ İLK BEYAN GÜNÜ SON BEYAN GÜNÜ SON ÖDEME GÜNÜ
01/07/2010 02/08/2010
01/07/2010 27/07/2010 30/07/2010
01/07/2010 27/07/2010 30/07/2010
01/07/2010 27/07/2010 30/07/2010
01/07/2010 27/07/2010 30/07/2010
01/07/2010 27/07/2010
02/08/2010

I- VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN MALİ TATİL

1- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında “Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu fıkra hükmü doğrultusunda;

• Gümrük İdareleri,

• İl Özel idareleri

• Belediyeler

tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

Ayrıca;

-Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri,

– Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilen ödeme sürelerinin mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri,

-Özel tüketim vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

-Banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

-Özel iletişim vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

-PŞans oyunları vergisine ilişkin beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

-İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

– Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/3) bölümünde belirtilen ödeme süresi,

-1512 sayılı Noterlik Kanununun 118 inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1), (2) ve (4) No.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,

-Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri,

hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler mali tatil kapsamına girmemektedir. (5604 Madde 1/4)

Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de muhataplarına bildirilebilecek olup, gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde sürenin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır. (5604 Madde 1/5)

2-Mali Tatilde İşlemeyen (Duran) Süreler

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu fıkra hükmü doğrultusunda;

– Muhasebe kayıt süreleri

Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde yer alan 10 günlük ve 45 günlük muhasebe kayıt süreleri mali tatil süresince işlemeyecektir. Tatil süresince işlemeyen muhasebe kayıt süreleri, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.

– Bildirme süreleri

Vergi Usul Kanununun 153 ila 167 inci maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer alan bildirim süreleri mali tatile rastlaması halinde, süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

Tatil süresince işlemeyen bildirim süreleri, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.

 

TABLO 2

 

Yükümlülük
Bildirim Süresi
Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. (V.U.K. Madde: 153,168)
Bilinen iş veya ikametgah adreslerini değiştiren mükellefler olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 157)
Yeni bir vergiye tabi olmayı, Mükellefiyet şeklinde değişikliği,
Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi, gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:158, 168)
Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:160, 168)
Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan işyerlerinin sayısında meydana gelen artış ve azalışları olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:159)
İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesini, olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:163)
Yeni İnşaatta inşaatın bittiği, kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlanıldığı ve diğer şekillerde (Müstesnalığın sükutu dahil) tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlayarak iki ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 167, 168)
Mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından, olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 164)
Tasfiye memurları veya iflas dairesi; tasfiye veya iflas kararlarını, tasfiyenin veya iflasın kapandığını, olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde:162)

– Dava açma süreleri

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre mali tatil süresince işlemeyecektir. Tatil süresince işlemeyen dava açma süresi, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.

3-Son Günü Mali Tatile Rastlayan Süreler

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası doğrultusunda son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

-Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

Mali Tatil Uygulama Genel Tebliğinin “Diğer hususlar” başlıklı (10) numaralı bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatil 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden 27 Temmuz 2010 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış sayılacaktır.

– İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine göre,ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatil 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden 27 Temmuz 2010 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış sayılacaktır.

– Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatil 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden 27 Temmuz 2010 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış sayılacaktır.

Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

– Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerden Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde veya re’sen, vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairesince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatil 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden 27 Temmuz 2010 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış sayılacaktır.

4-Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Yedi Gün İçinde Biten Süreler

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasında, “Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü (20 Temmuz 2010) tarihini izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde (27 Temmuz 2010) sona erecektir.

5-Mali Tatilde Defter Belgelerin İbrazı, Vergi İncelemesi

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu fıkra hükmü doğrultusunda mali tatil süresince;

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının Talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler haricinde;

– Mükelleflerin işyerlerinde incelemeye başlanılmayacak,

– İnceleme amacı ile defter ve belgelerin ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek,

Mali tatil süresi zarfında:

-Mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek,

-Mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

6-Mali Tatilde Bilgi İsteme ve Tebligat İşlemleri

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası, “Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.” Hükmünü taşımaktadır.

Söz konusu fıkra hükmü uyarınca;

– Vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecektir.

– Tebligatın mali tatil süresi içinde gerçekleşmiş olması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecek, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme haklarından herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

-Mali tatil süresi içinde bu tür tarhiyatlara ilişkin ihbarnamenin tebliğ edilmiş olması halinde söz konusu süre mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

-Mali tatil süresi içinde mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç bilgi isteme talepleri vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecektir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri ise mali tatil süresi içerisinde de muhataplarına bildirilebilecek olup, gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde sürenin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

7-Beyanname Verme Süresi Uzayan Vergilerde Ödeme Süresi

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında, “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu fıkra hükmü doğrultusunda;

Mali Tatil Uygulama Genel Tebliğinin “Diğer hususlar” başlıklı (10) numaralı bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere, verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedi güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 temmuz 2010 tarihine, , bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi ise 30 Temmuz 2010 tarihine uzamış sayılacaktır.

8-Mali Tatilde Uzayan Beyan ve Ödeme Süreleri

Tablo 1 inceleyiniz…

Mükellef ve vergi sorumluları mali tatil süresi içerisinde de beyanname verilebilecektir. Mali tatil süresi içinde verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler, en geç 5604 sayılı Kanuna göre belirlenen sürelerde ödenmesi gerekmekle birlikte, istenirse söz konusu sürelerden önce ödenebilecektir.

II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI AÇISINDAN MALİ TATİL

1-Mali Tatil Kapsamında Olmayan İş ve İşlemler

– 6183 sayılı ve 5458 sayılı Kanunlara göre 5510 sayılı Kanununa tabi işverenlerin yapmakla yükümlü oldukları beyan, bildirim ve ödemeler mali tatil kapsamına girmediğinden, anılan Kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ve işlemlerin (dava açma süresi dahil) bu Kanunlarda yer alan yasal süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı kanun kapsamında;

– İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının bildirimi,

– İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kağıdı,

– e-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

– Sigortalının istirahat belgesinde gösterilen tarihlerde işyerinde çalışmadığına dair bildirim,

– Prim ödemelerini kendileri yapan sigortalıların yaptığı bütün iş ve işlemler,

mali tatil kapsamına girmediğinden, bunlara ilişkin yükümlülüklerin önceden olduğu gibi yasal süresi içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

– Mali tatil süresi içinde sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine yönelik tebligat yapılabilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün içinde ibraz edilmesi durumunda, kayıt ve belgelerin ibrazına ilişkin yükümlülüğün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilerek, idari para cezası uygulanmayacaktır,

– 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununa tabi işverenlerin işyerlerinde meydana gelen iş kazasının ve tespit edilecek meslek hastalığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü ve işverenin, toplu işçi çıkarmak istediğinde bunun en az otuz gün önceden bir yazı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirme yükümlülüğü hakkında mali tatil hükümleri uygulanmayacağından, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

– 4857, 2821 ve 4447 sayılı Kanunlara tabi işverenler nezdinde çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının denetim ve teftiş işlemlerine mali tatil süresi içinde devam edilecek; yetki tespiti, bireysel iş uyuşmazlıkları, ihbar, şikayet incelemeleri hariç, çalışma mevzuatını ilgilendiren düzenlemesi mali mevzuatça yapılmış kayıt ve belgelerin ibrazı istenebilecek, ancak söz konusu kayıt ve belgelerin ibraz edilme süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgeler, mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün sonuna kadar ibraz edilebilecektir.

-5510, 2821, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri mali tatil kapsamına girmediğinden, söz konusu iş ve işlemler ilgili Kanunlarda öngörülen süreler içerisinde yerine getirilecektir.

2- Mali Tatil Kapsamında Olan İş ve İşlemler

• İşyeri Bildirgesi

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince, işyeri bildirgesinin, işverenlerce en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine verilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Mali tatil 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden 27 Temmuz 2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar verilen işyeri bildirgesi yasal süresi içinde verilmiş sayılacak, idari para cezası uygulanmayacaktır..

• Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, işverenlerce işyerlerinde çalıştırılacak sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç sigortalı işe başlatılmadan önce, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için işe başlatıldığı gün, ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan sigortalılar için ise, en geç bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine verilmesi gerekmektedir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Mali tatil 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden 27 Temmuz 2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar verilen sigortalı işe giriş bildirgesiyasal süresi içinde verilmiş sayılacak, idari para cezası uygulanmayacaktır.

• Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran;

– Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

-Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,

saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar.

Söz konusu belgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Mali tatil 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden 27 Temmuz 2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesiyasal süresi içinde verilmiş sayılacak, idari para cezası uygulanmayacaktır.

• İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca işverenlerin tebliğ edilen idari para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödemeleri veya aynı süre içinde itiraz etmeleri gerekmektedir.

Yine aynı madde uyarınca tahakkuk ettirilen idari para cezalarının itiraz edilmeksizin veya yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, söz konusu idari para cezası tutarının dörtte üçü tahsil edilmektedir.

İdari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin onbeş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Mali tatil 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden İdari Para Cezasının 27 Temmuz 2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar ödenmesi veya cezaya itiraz edilmesi halinde İdari Para Cezasının yasal süresi içinde ödendiği veya cezaya karşı yasal süresi içinde itiraz edildiği kabul edilecektir.

• Resen Hesaplanan Prim Borcuna İtiraz

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 113. Maddesi uyarınca Kurumca tahakkuk ettirilen ve tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, prim borcunu tebliğ eden üniteye dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak göndermek suretiyle işverence itiraz edilebilmektedir.

Bir aylık itiraz süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde itiraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Mali tatil 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden 27 Temmuz 2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılacak itiraz süresinde yapılmış sayılacaktır.

• İşyeri Bildirgesi – İşyeri Kapatma Bildirimi

4857 sayılı kanunun 3 üncü maddesi uyarınca bu kanun kapsamına giren nitelikte bir işyeri kuran, devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren, herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işverenin, bu durumu, bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Bildirime ilişkin söz konusu sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

MALİ TATİLDE SGK BİLDİRİM ÖRNEKLERİ: (2009 Yılındaki SGK Duyurusuna Bakınız…)

1-İŞYERİ BİLDİRGESİ VERİLME SÜRESİ

Örnek;İşveren 15.07.2010 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlamışsa işyeri bildirgesini en geç 15.07.2010 tarihinde (aynı gün) sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne vermesi gerekmekte ise de bu tarih mali tatil dönemine rastladığı için işyeri bildirgesi mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün sonuna kadar (27.07.2010) verilebilecek ve durumda işyeri bildirgesi yasal süre içinde verilmiş sayılacaktır.

2-SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLME SÜRESİ

Örnek;01.01.2009 tarihinde tescil edilmiş olan ve halen faaliyetine devam eden işyerinde 20.07.2010 tarihinde işe başlatılacak sigortalı için sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken son gün 19.07.2010 tarihi olmakla birlikte bu tarihin mali tatil dönemine rastlaması nedeniyle sigortalı işe giriş bildirgesi mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün sonuna kadar (27.07.2010) verilebilecek ve sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süre içinde verilmiş sayılacaktır. Mali tatilin bittiği günden sonraki yedi işgünü içersinde işe başlayan sigortalılar için böyle bir uzatma söz konusu olmadığı unutulmamalıdır.

3-SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ VERME SÜRESİ

12/05/2010 tarihli  SGK işlemleri yöetmeliğinde ”  Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır.  ” denmektedir. Ancak  2009 yılındaki SGK duyursunu da  dikkate aldığımızda  sigortalı işten çıkış bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Kanunun 4.maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların vermesi gereken işten çıkış bildirgesinin verilmesi gereken son gün mali tatile rastlamışsa bu nitelikteki sigortalıların bildirim tarihi de 27.07.2010 tarihine uzar.

Örnek;28.06.2010 tarihinde işyerinden ayrılan sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken son gün 08.07.2010 tarihi olmakla birlikte bu tarihin mali tatil dönemine rastlaması nedeniyle sigortalı işten çıkış bildirgesi mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün sonuna kadar (27.07.2010) verilebilecek ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal süre içinde verilmiş sayılacaktır.

4-AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ VERİLME SÜRESİ:

Normal verilme süreleri;

-Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

– Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,

Vermeleri gerekirken bildirimlerin mali tatile rastlaması nedeni ile hem özel hemde resmi nitelikli işyerlerininin bildirim verme süreleri mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün sonuna kadar (27.07.2010) verilebilecek.

5-İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRESİ

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında verildiği iddiası ile Kurum tarafından uygulanan İPC tebligatı işveren tarafından 05.07.2010 tarihinde tebellüğ edilmiş ise, cezaya en son 20.07.2010 tarihine kadar itiraz edilmesi ya da ödenmesi gerekmekle birlikte 20.07.2009 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle yapılacak itiraz ya da ödeme süresi mali tatili takip eden 27.07.2010 tarihine uzar. Şayet ceza tebligatı 07.07.2010 tarihinde tebellüğ edilse idi son ödeme ya da itiraz süresi 22.07.2010 tarihi olacağından mali tatil nedeniyle erteleme söz konusu olamayacaktır.

6-.YASAL KAYIT VE BELGE İBRAZ ETME SÜRESİ

Mali tatil döneminden önce istenen 16 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında tebellüğ edildiği için ibraz edilmesi gereken son gün mali tatil dönemine rastlayan işyeri yasal kayıt ve belgelerini teslim süresi 27 Temmuz olur.

Mali Tatilinizin Güzel Geçmesi Temennimle, İyi Tatiller…

Ayrıca Bakınız...

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin önemli …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!