Anasayfa / HARÇLAR TARİFESİ / 2013 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

2013 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

(8) SAYILI TARİFE (*)
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal
edilenler
1.033,75
b)Memleket içinde imal olunanlar
516,25
c)Ruhsatname verilmeden önce
yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler
516,25
-Memleket içinde imal olunanlardan
257,60
2.Patent ve faydalı modeller :(5228
sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
a) Başvuru harcı
17,40
b) Patent/faydalı model
başvurularında rüçhan hakkı talepleri
17,40
(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge
düzenleme harcı
86,95
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı
86,95
e) Enstitüce onaylı patent ve
faydalı model belgesi suret harcı
86,95
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı
(İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)
86,95
g) Patent/faydalı model başvuruları
ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
– Devir
86,95
– Veraset
86,95
– Lisans
99,70
– Rehin
86,95
– Mevki fiil
86,95
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı
99,70
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı
27,05
b) Çoklu tasarım (5’e kadar) başvuru
harcı
71,60
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için
başvuru harcı
14,85
d) Tasarım tescil harcı
28,65
e) Yenileme harcı (her bir
yenilemede)
170,90
f) Süre uzatımı ile yenileme (6’şar
aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)
257,30
g) Devir şerhi tescil
86,95
h) Lisans işlemi kayıt harcı
170,90
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı
49,45
i) Birleşme kayıt harcı
127,95
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı
99,70
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil
belgesi ve sicil sureti verilmesi
28,65
l) Menşei memleket belgelerinden
99,70
m) Endüstriyel tasarım erken
inceleme harcı
618,50
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf
için)
71,60
b) Marka başvuru harcı (ilk üç
sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)
71,60
c) Marka yenileme harcı
186,15
d) Koruma süresi sona eren marka
yenileme harcı
248,20
e) Marka tescil belgesi düzenleme
harcı
150,85
f) Marka devir işlemi kayıt harcı
138,25
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı
248,20
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt
harcı
91,25
ı) Rehine işlemi kayıt harcı
143,30
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı
99,70
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve
sicil sureti düzenleme harcı
71,60
k) Öncelikli başvuru harcı
1.158,20
l) Uluslararası başvuru harcı
71,60
5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı
17,40
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve
sicil kayıt harcı
17,40
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret
tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı
17,40
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı
248,20
b) Sicil yenileme harcı
248,20
c) Marka ve patent vekilliği belge
harcı
248,20
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve
İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82 nci
maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri,
işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi
taleplerinden
309,25
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her
yıl için)
775,10
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl
için)
2.715,60
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her
yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil)
işletme ruhsatnameleri
4.656,60
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil)
işletme ruhsatnameleri
5.432,40
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil)
işletme ruhsatnameleri
7.761,45
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil)
işletme ruhsatnameleri
11.798,65
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre
verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)
15.524,50
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince
verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)
516,25
7. Arama, önişletme ve işletme
ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini
taleplerinden
387,05
8. İşletme ruhsat hakkı,
birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin
Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden
1.939,30
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme
ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve
intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri,
kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden
387,05
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri,
kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden
464,30
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde
ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden
231,75
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri
ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen
bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının
tescilinden
387,05
e)Diğer hususların tescilinden
153,90
2. Ruhsatlar:
a)Müsaade vesikaları
1.033,75
b)Arama ruhsatnameleri
1.551,40
c)İşletme ruhsatnameleri
12.936,90
d)Belgeler
1.551,40
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile
belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki
257,60
V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar
bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000’den aşağı yerlerde
19,55
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde
50,45
Nüfusu 50.000’den yukarı olan
yerlerde
102,45
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi
maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve
ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan
satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek
ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 30.000’e kadar olan
mahallerde
516,25
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında
olan mahallerde
1.033,75
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında
olan mahallerde
1.551,40
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında
olan mahallerde
2.586,80
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan
mahallerde
5.173,95
VI- Meslek erbabına verilecek
tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat
harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen
ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 5.000’e kadar olan mahaller
için
50,45
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında
olan mahaller için
102,45
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında
olan mahaller için
257,60
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında
olan mahaller için
412,95
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında
olan mahaller için
619,95
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında
olan mahaller için
826,90
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında
olan mahaller için
1.033,75
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan
mahaller için
1.551,40
2. Mimarlık ve mühendislik
ruhsatnameleri:
a)Programlarının Türk yüksek
mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul
edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden
diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler
516,25
b)Programlarının Türk Teknik Okulu
mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya
mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan
ruhsatnameler
309,25
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a)Türkiye’de ihtisas yapmış olan
Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları
516,25
b)Yabancı memleketlerde ihtisas
yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları
516,25
c)Yabancı memleketlerin tıp
fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde
tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
516,25
4. Mütehassıs kimyagerlik
vesikaları:
a)Türkiye’de ihtisas yapmış olan
Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları
516,25
b)Yabancı memleketlerde ihtisas
yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları
516,25
c)Yabancı memleketler mektep veya
fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere
verilecek mezuniyet vesikaları
516,25
5. Dişçilere ait mezuniyet
vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep
veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye’de icrayı sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikaları
516,25
6. Veterinerlere ait mezuniyet
vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan
veterinerlere Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
205,70
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere
verilecek ruhsatnameler:
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan
hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler
153,90
b)Ecnebi memleketlerdeki
mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara
Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler
153,90
c)Sağlık okullarından ve
kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler
153,90
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 775,10
9. Hususi hastaneler açma
ruhsatnameleri
a)Para ile hasta bakan hususi
hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar
1.033,50
20-50 yataklıya kadar olanlar
1.551,40
50-100 yataklıya kadar olanlar
2.586,80
100 yatak veya daha yukarı olanlar
4.139,00
(Son nüfus sayımına göre nüfusu
200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte
biri alınır.)
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle
teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek
ruhsatnameler
1.033,75
10. Laboratuvarlara ait
ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli
teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak
için verilecek ruhsatnameler
516,25
11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi
Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri
516,25
12. (4008 sayılı Kanunun 39
uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve
sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj
ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser araştırmaları için
verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)
102,45
b)Eski eser araştırmaları için
verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)
50,45
c)Define araştırmaları için
verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)
257,60
14.Gümrük müşavirlerine verilecek
izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi
2.069,30
Gümrük müşavir yardımcısı izin
belgesi
1.033,75
15. Avcılık belgesi (5228
sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004): Hususi
Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil
olanlardan
135,50
b) Avcı derneklerine dahil
olmayanlardan
148,10
16. Silah taşıma ve bulundurma
vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent.
Yürürlük:1/1/2004)
a)Resmi makamlar tarafından gerçek
kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)
618,50
b)Bulundurma vesikaları
989,55
c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz
tüfek ruhsatnameleri
24,15
17. (4008 sayılı Kanunun 39
uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve
82’nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane
işletme ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel
okullardan (Her yıl için)
1.033,75
b)Lise seviyesindeki özel okullardan
(Her yıl için)
2.069,30
c)Özel dersanelerden (Her yıl için)
2.069,30
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123
üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili
Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000’e kadar olan
şehirlerde
699,40
Nüfusu 500.000’e kadar olan
şehirlerde
1.399,40
Nüfusu 500.000’den yukarı olan
şehirlerde
2.099,15
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve
genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel
okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri:
Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
153,90
b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
257,60
c)İkinci sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
309,25
d)Birinci sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
412,95
e)Lüks sınıf turizm müessesesi
kuruluş belgesinden
619,95
f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
153,90
g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
257,60
h)İkinci sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
309,25
i)Birinci sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
412,95
j)Lüks sınıf turizm müessesesi
işletme belgesinden
619,95
Turistik müessese harcı alınır.
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede
yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)
(Binde 0,22)
Ancak, bu miktar (10.349,30 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82’nci
maddesiyle kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil
okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara
verilecek diplomalar
6,40
3. Üniversite haricinde kalan yüksek
okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun
olacaklara verilecek diplomalar
10,40
VIII – Yolcu beraberinde getirilen
telefon kullanım izin harcı: (Ek : 4/12/1985 – 3239/96-c md; Mülga : 28/5/1986 –
3293/7 md; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/20 md.)
115,00
1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt
dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları
kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına
alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına
alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır
ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve
kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren
6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu
tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat
harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi
kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından
verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden
1.551,40
b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden
3.104,00
c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden
sistemlerden
6.209,75
d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı
ihtiva eden sistemlerden,
9.055,25
Birden fazla kanal ihtiva eden
sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve
idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre
televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre
verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin
belgelerinden:
-Açma
27.168,45
-İşletme (Her yıl için)
9.055,25
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya
satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma
18.112,15
-İşletme (Her yıl için)
9.055,25
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük
hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma
18.112,15
-İşletme (Her yıl için)
9.055,25
d) Yat limanlarında gümrük hattı
dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma
18.112,15
-İşletme (Her yıl için)
9.055,25
e) Uluslararası faaliyetlerin
gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin
belgelerinden
4.526,90
f) Gümrük hattı dışı eşya satış
mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden
4.526,90
2- Özel antrepo izin belgeleri:
-Açma
13.583,35
-İşletme (Her yıl için)
6.726,55
3- Geçici depolama yeri izin
belgeleri:
a) Geçici depolama yeri
işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma
27.168,45
-İşletme (Her yıl için)
9.055,25
b) Eşya sahibine ait geçici depolama
yeri izin belgelerinden:
-Açma
13.583,35
-İşletme (Her yıl için)
6.726,55
XI- Finansal faaliyet harçları (5951
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:05/02/2010)
1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan
Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)
284.866,50
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan
yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)
284.866,50
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan
şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için
düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki
nüfusa göre;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 17.091,95
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 51.275,95
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları
içinde
68.367,95
2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:05/02/2010)
3- Sermaye piyasasında aracılık
yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her
yıl için)
42.211,25
4- Yatırım ortaklığı kurma ve
faaliyet izin belgeleri
42.211,25
5- Finansal kiralama şirketleri
kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri
kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
42.211,25
b) Finansal kiralama şirketlerinin,
serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen
belgeler (Her şube için)
21.105,45
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin
belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin
belgeleri (Her yıl için)
42.211,25
b) Faktoring şirketlerinin, serbest
bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
(Her şube için)
21.105,45
7- Yetkili müesseseler (Döviz
büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
(5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi
ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl
için)
19.688,40
b) Yetkili müesseselerin (Döviz
büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
9.844,10
8- (5035 sayılı Kanunun 39
uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin
belgeleri (Her yıl için)
105.529,50
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin
belgeleri (Her yıl için)
74.278,20
(Ek:31/5/2012-6322/20 md.) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket
kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı
yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin
belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş
ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)
42.211,25
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda
belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu
veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel
kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen
kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)
21.105,45
10- (5582 sayılı Kanunun 33
üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması
harçları: (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen madde, Yürürlük:6/6/2008)
1- Başvuru harcı 43.869,35
2- Yenileme harcı 35.095,40
XIII-Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden
alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük:
30/06/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan
bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek
ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna
göre):
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 313,25
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 626,55
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 1.253,30
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 2.506,75
30 metreden büyük olanlardan 5.013,55
alınır.
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz.
Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz
ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu
bölümdeki harçlardan müstesnadır.
XIV- (Ek: 31/5/2012-6322/20 md.)Denetim yetkilendirme belgeleri ve
müşavirlik ruhsat harçları:
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):
a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim
kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl 34.500,00
bb) Takip eden yıllarda 11.500 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim
faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının
Binde 5,75’i
b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları
yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl 17.250,00
bb) Takip eden yıllarda 5.750 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim
faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının
Binde 5,75’i
2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:
a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 2.070,00
b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 1.035,00
c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 517,50
Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın
oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye
yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş
hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

—————————————————————–

1 Ocak 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28515
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 69)

Ayrıca Bakınız...

2013 Gemi ve Liman Harçları

(7) SAYILI TARİFE (*) Gemi ve Liman Harçları : I- Gemi sicil işlemleri: 1. Gemi …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!