Anasayfa / MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ / YARDIM SANDIĞINDAN KİRALANAN İŞYERLERİNİN KİRA STOPAJI

YARDIM SANDIĞINDAN KİRALANAN İŞYERLERİNİN KİRA STOPAJI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Bakım ve Yardım Sandığından kiralamış olduğunuz işyeri dolayısıyla ödeyeceğiniz kira bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası ile kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin bu madde de sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun anılan maddesinin birinci fıkrasının (5/b) bendinde, vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması esası getirilmiş olduğundan vergi uygulamalarında dernek olarak kabul edilen sandıkların sahip oldukları gayrimenkulleri kiralamaları nedeniyle elde ettikleri kira gelirleri üzerinden bu hüküm uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Öte yandan, 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Muafiyetler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları ile tutukevlerine ait işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşların kurumlar vergisinden muaf olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Muafiyetler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle kurumlar vergisinden muaf tutulmuş olup bu kapsamda değerlendirilen Sandığınızın sahip olduğu gayrimenkullerin kiralanması nedeniyle elde etmiş olduğunuz kira gelirlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

———————————————————————————————————–
Maliye Bakanlığı Özelgesi
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarih 18/08/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-94-89
Konu:… Bakım ve Yardım Sandığından kiralanan işyeri için yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.
İlgili Kanun Maddesi:5520

Ayrıca Bakınız...

DEĞERLİ TAŞ VE ALIŞIMLARINDAN YAPILAN TAKI VE HEYKEL GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakır, pirinç, saf gümüş gibi malzemeleri yarı değerli taşlarla birleştirerek, mumdan kalıplar hazırlayıp metal döküme …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!