Anasayfa / DANIŞTAY HUKUK KARARLARI / VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE ZAMANAŞIMI

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE ZAMANAŞIMI

Veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti; beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyannamenin verildiği tarihte başlayacağından, zamanaşımı açısından ölüm tarihinin esas alınamayacağı hk.

İstemin Özeti: Davacı adına, muris (…)’in (…) Holding A.Ş.’deki %95 hissesi için, takdir komisyonu kararı esas alınarak ikmalen veraset ve intikal vergisi salınması yolunda tesis edilen işlemi; 05.10.1998 tarihinde vefat eden muristen intikal eden hisse senetlerinin değerlemesinin yapılabilmesi için 18.02.2005 tarihinde takdire sevk fişi düzenlendiği; 17.01.2006 tarihli takdir komisyonu kararı uyarınca yapılan ikmal tarhiyata ilişkin ihbarnamenin de 11.02.2006 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında, olayda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde öngörülen beş yıllık tahakkuk zaman aşımı süresinin dolduğunun açık olduğu gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesinin kararının; tahakkuk zaman aşımı süresinin, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verildiği 23.02.2005 tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Temyiz başvurusu, 05.10.1998 tarihinde vefat eden (muris) (…)’in (…) Holding A.Ş.’deki %95 hissesi için, takdir komisyonunca yeniden yapılan değerleme sonucu saptanan matrah farkı esas alınarak ikmalen veraset ve intikal vergisi salınması yolunda tesis edilen işlemi, olayda tahakkuk zaman aşımı bulunduğu gerekçesiyle iptal eden vergi mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Mükellefiyetin başlangıcı” başlıklı 20. maddesinin (a) bendinde; veraset ve intikal vergisi mükellefiyetinin, beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyannamenin verildiği tarihte başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Olayda; 05.10.1998 tarihinde vefat eden (…)’den intikal eden hissenin, varisler tarafından 23.02.2005 tarihinde verilen beyannamede gösterildiği tartışmasızdır. Bu durumda, 7338 sayılı Kanun’un yukarıda anılan 20. maddesi uyarınca, ilk defa beyannamede gösterilen anonim şirket hissesine ilişkin vergi mükellefiyetinin beyannamenin verildiği tarihte başlayacağı dikkate alındığında, ortada tahakkuk zaman aşımına uğramış vergiden söz edilmesine olanak bulunmadığından, aksi yolda verilen mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulüne; mahkeme kararının bozulmasına; oybirliği ile karar verildi.

—————————————————————————————————————————————-

Danıştay 7. Dairesi

Tarih : 21.10.2010

Esas No : 2008/6789

Karar No : 2010/4868

VİVK Md. 20/a

 

 

 

Ayrıca Bakınız...

GAYRİMENKUL RAYİÇ DEĞERİ İLE EMSAL KİRA BEDELİ HESABI YAPILMASI

Ticaret mahkemesince tespit ve takdir edilen gayrimenkul rayiç değerinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 73. maddesinde düzenlenen …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!