Anasayfa / GÜNCEL MEVZUAAT / VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

Veraset ve İntikal Vergisi;Kendilerine Miras kalan ya da bağış  (ivazsız İntikal) nedeniyle edinilen gayrimenkuller için ödenen bir vergi türüdür.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Verilmesi (Bakınız;Veraset Ve İntikal Vergisi Oranları)

Her büyük şehirde veraset ve intikal vergisi ile ilgilenmesi için bir Vergi Dairesi ayrılmıştır. Küçük şehirlerde ise Vergi Dairesi içinde bir birim bu konu için görevlendirilmiştir.

Vefat eden bir kişinin ailesinin, Veraset ve İntikal Vergisini ödemesi için Beyanname verme süresi Ölüm Türkiye’de mirasçılar da Türkiye’de ise  4 ay, Ölüm Türkiye’de mirasçılar yurtdışında ise 6 ay, Ölüm yurt dışında mirasçılar Türkiye’de ise 6 ay,Ölüm yabancı bir ülkede mirasçılar ölümün olduğu ülkede ise 4 ay, Başka bir yabancı ülkede ise 8 aydır.

Vergi Dairesince İstenen Belgeler :

* Ölenin ölmeden önce ikamet ettiği Mahalle muhtarından alınacak Ölüm ve Mirasçı Bildirimi,

* Bir adet Veraset İlamı, (Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınır)

* Varislere intikal eden gayrimenkullerin tapu fotokopisi,

* Gayri menkullerin bağlı olduğu belediyelerden emlak beyannamesinin tasdikli sureti,

* Ölenin adına Bankalarda bulunan hak ve alacaklarını belirten belge (Bankadan alınır)

* Ölene ait otomobil, silah vb malların ruhsat fotokopileri,

* Hisse senetleri fotokopileri

Önemli Not: Veraset Beyannamesi vekaleten imzalanamaz.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ (*)

Veraset ve intikal vergisinin, muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgâhı tespit olunamamış ise Maliye Bakanlığı’nın tayin edeceği yer vergi dairesince tarh olunacağı hükme bağlanmış olup; Almanya’da vefat eden kişinin Türkiye’deki son ikametgâhının tespit olunamaması durumunda, tüm mirasçılar tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenecek veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyannamedeki mallarla ilgili belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi üzerine, vergi dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığınca tayin edilecektir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, elektronik posta yoluyla gönderilen …………….. tarihli bilgi edinme başvuru formunda, dedeniz ………….’in 11.03.1949 yılında, babaanneniz …………’in ise 04.03.1973 tarihinde Almanya’da vefat ettikleri belirtilerek, veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin hangi vergi dairesine verileceği hususunda bilgi istenilmektedir.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun geçici 2. maddesinin son fıkrasında, 01.03.1957 tarihinden sonra meydana gelen ve bu Kanun’un yürürlüğe girdiği 15.06.1959 tarihine kadar vergilendirme işlemleri tamamlanmamış olan ölüm ve intikal olayları hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, 01.03.1957 tarihinden sonra meydana gelmiş olup, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 15.06.1959 tarihine kadar yürürlükte bulunan 797 sayılı Kanun’a göre vergilendirilmemiş olan veraset yoluyla veya ivazsız surette intikaller ile 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra meydana gelen intikal olayları hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, dedeniz ………………’in 01.03.1957 tarihinden önce vefat ettiği bu nedenle, sözü edilen tarihten önce meydana gelen intikalin vergilendirilmesi mümkün bulunmadığından, adı geçen muristen veraset yoluyla intikal eden mallar dolayısıyla, tarafınızdan veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinin (c) fıkrasında veraset ve intikal vergisinin; muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgâhı tespit olunamamış ise Maliye Bakanlığı’nın tayin edeceği yer vergi dairesince tarh olunacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, 04.03.1973 tarihinde Almanya’da vefat eden babaanneniz ……………’in Türkiye’deki son ikametgâhının tespit olunamaması durumunda ise talebinizin yerine getirilebilmesi için, diğer mirasçılarla birlikte tarafınızdan imzalanmak suretiyle düzenlenecek veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyannamedeki mallarla ilgili belgelerin Başkanlığımıza gönderilmesi durumunda, Başkanlığımızca gerekli vergi dairesi tayin edilecektir.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

(*) Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 09.09.2008

Sayı : B.07.1.GİB.0.60/6010-1

VİVK Md. 6

Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesini indiriniz

Ayrıca Bakınız...

2014 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

 A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!