Anasayfa / GÜNCEL MEVZUAAT / TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ

TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ

S Ö Z L E Ş M E    (TASARI)

SÖZLEŞMENİN KONUSU

:
TAŞERONUN ADI

:
TAŞERONUN ADRESİ

:
Vergi Dairesi ve NO

:
SÖZLEŞME BEDELİ :

:

SÖZLEŞME TARİHİ :
İŞİN BİTİM TARİHİ

:

S Ö Z L E Ş M E

Madde 1- Taraflar :

Bir tarafta ……………………………………… adına hareket eden …………………………… ile diğer taraftan ………………………………. adına hareket eden …………………….. arasında aşağıdaki şartlar dahilinde bu sözleşme akdedilmiştir.

Sözleşme metninde …………………….. İnşaat San.ve Tic.A.Ş. (………), ……………………………… ……………………………………. (Taşeron), …………………………………. ……………………………..(İdare), ……………… firması’nun İdare ile yaptığı sözleşme (Ana Sözleşme), kelimeleri ile ifade edilmiştir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu :

……………… tarafından yaptırılacak olan : ……………………………………… Elektrik Tesisatı. işinin yaptırılmasıdır. İş Anahtar teslimi götürü fiat esasına göre yapılacak olup işin götürü fiyat tutarı …………….. TL  dir.

Taşeron söz konusu işi özel şartnamedeki hususlara göre Ana Sözleşme ve Sözleşme şartlarına uygun olarak zamanında yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde 3- Sözleşmenin Ekleri :

1- Ana sözleşme

2- İdari şartname

3- Teknik şartname

4- İmza sirküleri

Madde 4- Kesin Teminat :

Bu işin kesin teminatı  %10 dur. Taşeron kesin teminat olarak, Banka teminat mektubu verecektir. Yapılacak işlerin bedeli ihale bedelini aştığı takdirde teminat da iş bu fazlalığın % 10’u nispetinde arttırılacaktır.

Madde 5- Müddet ve Gecikme Cezası :

İşin müddeti ../../… tarihine kadardır. “Mücbir Sebepler” dışında  iş bu müddet dahilinde bitmediği takdirde geçecek beher gün için Taşerondan ……………….-TL. gecikme cezası kesilecektir. Şu kadar ki; gecikme 10 günü geçerse …………….. firması gecikme cezasını almaya devam ederek beklemekte veya mahkeme kanalı ile tespit yaptırmaya, ayrıca bir karar almaya, protesto çekmeye lüzum kalmaksızın taşeronun nam ve hesabına işi bir başkasına yaptırmakta veya sözleşmeyi fesh ederek kesin teminatı irat kaydetmekte, bundan dolayı uğradığı zararları veya üçüncü şahsa ödemeye mecbur kalacağı cezai şart ya da tazminatı Taşerondan talep etmeye yetkilidir.

Madde 6- İş Programı :

Taşeron, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 7 gün zarfında taahhüdünün 5.madde de yazılı müddet içinde bitirecek şekilde işlerin müddet ve sırasında gösterir bir iş programı ……………… firmasına verilmesinde gecikildiği takdirde, gecikilen beher gün için …………….TL ceza Taşeron’dan kesilecektir. ……………… firması bu iş programında işin durumuna göre işleri kısımlara bölerek ara terminleri tespit edilir. Taşeron bu tespitlere itiraz edemez.

Madde 7- Vergi ve Vesair Masraflar :

İhaleye, bu sözleşmenin akdine ve taahhüdün ifasına ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile Noter masrafları her çeşit sigorta primleri, işçi ve işveren hisseleri, İşsizlik Sigortası Primleri, fazla mesai, ikramiye ve Pazar yevmiyeleri gibi iş kanununun gerektirdiği bilcümle vecibeler Taşeron’a aittir. Taşeron mevcut vergi, resim, prim ve harçların artması veya rayiçlerin yükselmesi veya yeniden vergi, prim ve harçlar ihdası gibi sebeplere dayanarak yeni fiyat veya süre uzatılması gibi taleplerde bulunamaz. Her ne surette olursa olsun yıllık fiyat farkı tatbikine ait kararname ve bu mealde kararnameler uygulanmayacaktır.

Madde 8- İmalatın ve İhzaratın Muhafazası :

Taşeronun kendi işyerinde veya inşaat mahallinde yaptığı ihzarat , …………………. firmasının teslim ettiği malzemeler ve imalatların …………….. firmasına teslimine kadar muhafazası ve mesuliyeti Taşeron’a aittir. Taşeron malzemelerin muhafazası için bir depo kuracaktır.

Madde 9- Kusurlu Malzeme, İmalat ve Hasarlar :

Şartnamelerde yazılı hükümlere uymayan veya fen gereği olarak belli vasıfları ve şartları haiz olmayan malzeme ile proje ve şartnamesine ve tekniğine uymayan imalat red olunur. Taşeron kabul edilmeyen malzemeyi değiştirmeye veya düzeltmeye veya yeniden imal etmeye mecburdur. Bu yüzden hasıl olabilecek gecikmeler iş müddetinin ve ara terminlerin uzatılmasını gerektirmez.

……………..  firması, bu gibi kusurlu malzeme ve imalattan mütevellit maruz kalacağı ziyanı ayrıca Taşeron’dan talep etmek hakkına haizdir.

Madde 10- Ödeme  :

Geçici hakediş raporları 30 gün ara ile Taşeron’un müracaatı üzerine ………….. firması yetkilileri ile müştereken düzenlenir. ………… firmasının tasdikini müteakip hakediş tutarından varsa vergi vesaire kesilerek kalanı, …………….. firması İdareden tahsilatı yaptıktan sonra 7 gün içinde taşeron’a ödeme ………………  firması Merkezince yapılacaktır. İdare kısmen ödeme yaparsa taşerona da o oranda ödeme yapılacaktır. Taşeron alacağını kesinlikle temlik edemez.

SSK ödemeleri tamamlanmadan ve hakediş + fatura ……….firması merkezine gelmeden ödeme yapılamaz.

Madde 11- İş Avansı :

Şantiyede işe başlanıldıktan 15 gün sonra Teminat mektubu karşılığı %10 a kadar avans verilebilecektir.

Madde 12- İmalat Miktarının Artma veya Eksilmesi :

Taşeronun Kapsamı dışında ve karşılıklı fiyat mutabakatı sağlanması kaydı ile …………..  firmasının göreceği lüzum üzerine fazla veya eksik iş yaptırmaya yetkilidir. Ancak iş miktarındaki artma veya eksilme yekûn bedelin % 30’dan fazla veya eksik olamaz. Taşeron işlerin bu nispet dahilindeki artma veya eksilmeden dolayı zarar ve ziyan gibi bir talep ve itirazda bulunamaz.

Madde 13- Taahhüdün Devri :

Taşeron bu sözleşme ile taahhüt ettiği işleri …………  firmasının yazılı onayını almaksızın kısmen veya tamamen başka birine devir ve temlik edemez.

Madde 14- İmalatın Teslimi :

Taşeron tarafından işin ikmal edildiği ……..  firmasına bildirilmesini müteakip ………….firmasınca teşkil olunacak heyet marifetiyle imalatın monte edildiği mahalde işin kontrolu yapılıp, kabul edilerek veya 9.madde uyarınca işlem yapılarak bir tutanak tanzim edilecektir. Taşeronun imalat yerinden ………. firmanın iş yerine kadar olan her türlü nakliye, yükleme, boşaltma, istifleme giderleri ile bu meyanda meydana gelecek her türlü hasar ve kusurlar taşeron’a aittir.

Madde 15- Garanti Müddeti  :

Ana sözleşmede istenilen tarihe kadardır.

Madde 16- Sigorta ve İşçi Ücretleri :

Taşeron, kimliksiz 18 yaşından küçük işçi çalıştırmayacaktır. Taşeron çalıştırdığı işçilerin, isimlerini, görev ünvanlarını ve günlük ücretlerini içeren bir listeyi ……………  firmasına verecektir. İşçilerden yeni girenleri ve çıkanları da aylık bildirecektir.

Taşeron Sosyal Sigortalar Kurumuna muhatap her türlü mükellefiyetlerini ………….  firmasının S.S.K. ……………. SİGORTA Müdürlüğü nezdinde tescili yapılmış bulunan …………………………. sicil no.lu dosyasında yerine getirecektir.

Taşeron çalıştırdığı işçilerin sigorta girişlerini yaptıracak ve bu girişleri en geç işe başladıkları gün Sosyal Sigortalar Kurumu’na verecektir. Bu girişlere ait dizi pusulasının bir suretini de ……………….  firmasına verecektir. İşçilerin sigorta primleri ve stopaj vergileri Taşeron’a ait olacaktır. İşçi ücretleri çalıştırdıkları ayı takip eden ayın en geç 10’na kadar ödenmiş olup, işçilere imzalatılmış bordrolar en geç ayın 15’ne kadar ……………… firmasına ibraz edecektir. Bu bordrolar ……………… firması tarafından tutulan puantajları ile mutabık olacaktır. Taşeron işçilerin ücretlerini zamanında ödemediği takdirde, ……………… firması inşaat işçilerin ücretlerini bizzat ödeyecek ve tutarını da Taşeron hakedişinden kesecektir.

Taşeron işçi bordrolarının SSK Aylık Bildirge tutarı, o ay ki stopaj dahil KDV hariç hakedişinin en az mevcut yasada belirtilen işçilik oranında olacaktır. Taşeron’un tali taşeron çalıştırması halinde de bu işyeri dosyasına girecek tali taşeron bordro ve aylık bildirgelerini de ……………… firmasına tevdi edecektir. Bu bordrolar esas olmak üzere tanzim edilecek sigorta, aylık ve dört aylık bildirgeler, süresi içinde kuruma verilecek ve prim tutarı da Taşeron tarafından kuruma ödenecektir.

Taşeron hakedişinin kendisine ödenebilmesi için ;

a) Sigortalı işe giriş bildirgesi veya dizi pusulası,

b) Aylık sigorta bildirge sureti, (SSK tasdikli)

c) Ücret bordroları (imzalı, tasdikli)

d) Aylık prim makbuzu sureti,

e) Dört aylık dönem bordro sureti, (SSK tasdikli)

f) İşsizlik sigortası ödeme makbuzu sureti,

belgelerinin ait olduğu ayı takip eden ayın 15’ine kadar ……………… firması’na verilmiş olması zorunludur. Bu belgeleri vermeyen Taşeron’a hakediş  veya avans ödemesi yapılmayacaktır.

Taşeron çalıştırdığı işçilerin bütün sosyal güvenlik ödemelerini yerine getirecektir. İşçilerin sendika ile olan ilişkilerinden ve sendikal faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkacak eylem ve haklara karşı doğrudan doğruya Taşeron muhatap olacaktır. Bu eylem ve haklardan dolayı Taşeron ……………… firması’ndan herhangi bir talepte bulunamaz. Bölge Çalışma ile ilgili işlemler (Ek-1 İşçi bildirim, Ek-2 İşçi çıkış bildirim listeleri gibi v.s) Taşeron tarafından yapılacaktır. Bölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirimde bulunmamaktan dolayı gelecek her türlü ceza ve yükümlülükler Taşeron’a aittir. Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirge vermemek, prim yatırmamak ve kayıt ibraz etmemekten ötürü cezaya tabi tutulduğu takdirde teminatı ……………… firması tarafından gelir kaydedilecektir.

Madde 17- Taşeronun Personeli :

Taşeron işyerinde işe vakıf tüm yetkili bir vekili devamlı olarak bulunduracaktır. Taşeron tarafından çalıştırılacak olup sigorta primleri ile işveren hisseleri, vs. masrafları Taşeron tarafından ödenecek işçiler, işin büyüklük, önem ve seyri ile mütenasıp sayıda ehil işçiler olacaktır. Taşeron işçilerin şahsi dosyalarını ve bordrolarını muntazam tutacak, ücretlerini muntazam ödeyecek, her ay işçi bordrolarının bir suretini, işin sonunda da işçi dosyalarının tamamını ……………… firması’na teslim edecektir. İşçiler arasında ehliyetsiz, itaatsiz veya her ne suretle olursa olsun iş başında bulunmasına mani halleri olanların işyerinden uzaklaştırılmasını talep etmeye ……………… firması yetkilidir. Taşeron bu talebi en geç 24 saat içinde yerine getirmeye ve işten uzaklaştırılan kimse yerine 3 gün zarfında ikame etmeye mecburdur.

Madde 18- Emniyet Tedbirleri :

Herhangi bir ameliyenin yapılması dolayısı ile vukua gelebilecek kazalardan korunmak için TAŞERON iş güvenliği ve iş tüzüğü ile tespit edilen bütün tedbirleri alacak ve kazalardan korunma usul ve çarelerinin işçi ve personeline öğretecektir.

TAŞERON, kazalara karşı her türlü emniyet tedbirlerini almakla mükellef olup, gerek ihmal, dikkatsizlik veya tedbirsizlikten, gerekse ehliyetsiz işçi kullanmaktan veya herhangi bir başka sebeplerle vuku bulacak kazalardan mesul olup, kazaya uğrayacak işçi, personel ve üçüncü kişilerin tedavi ve kendilerine, ailelerine verilecek tazminat, mahkeme masrafları ve sair masrafları tamamen TAŞERON’a aittir. ……………… firması bu nedenle herhangi bir talep ve/veya ödemeye maruz kalırsa bu bedel TAŞERON tarafından aynen karşılanacaktır.

Madde 19- Kesin Teminatın Geri Verilmesi :

Kesin teminat, imalatın kabul edildiğine dair tutanağın tanziminden ve imzasından, kesin hesap ve kesin hakedişin tasdikinden, ……………… firması taşeronun yaptırdığı işlerle ilgili eksiksiz kesin kabul yaptırmasından sonra, Taşeron’un bu işle bir ilişiğinin bulunmadığı anlaşıldıktan ve ……………… firmasına ibra edecek bir vesikanın (ibranamesinin) tevdiinden, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına göre bu işle ilgili evrak, belge eksiği, prim borcu ve Tasarrufu Teşvik Kesintileri ve bunlara benzer yeni ihdas edilecek kesintilerden borcunun olmadığını ispat etmesi ve işçilik ödemeleriyle ilgili kayıt tetkikinin S.S.K. Müfettişliğine yaptırılıp, kayıt tetkiki tutanağının ……………… firmasına ibrazından sonra ödenir.

Madde 20- Diğer Hususlar :

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlar için Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesi, Türk Ticaret Yasası, Borçlar Yasası hükümleri tatbik olunur.

Madde 21- Kanuni İkâmetgah :

Taşeron ………………………………………………………………… adresini kanuni ikâmetgah olarak göstermiş olup, bu adrese yapılacak tebligat aynı günde Taşeron’un kendisine yapılmış sayılır.

Madde 22- İhtilafların Halli :

Bu sözleşmenin tatbikinden doğacak her türlü ihtilafların halli, mercii Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Madde 23-

Sözleşme eki İdari ve özel şartname sözleşmenin tamamlayıcısı olup, ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 24- Tarih ve Yer :

Bu sözleşme taraflar arasında ../../2011 tarihinde Ankara’da tanzim ve imza edilmiştir.

İŞVEREN

……………… firması

Adına

…………..

TAŞERON

Ayrıca Bakınız...

2014 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

 A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!