Anasayfa / GÜNCEL MEVZUAAT / TAPDK BELGESİ NASIL ALINIR?

TAPDK BELGESİ NASIL ALINIR?

TAPDK Satış Belgesi

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 4733 sayılı ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkında olan 4250 sayılı kanunlar çerçevesinde SATIŞ BELGESİ işlemleri 2009 yılından itibaren TAPDK’ nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile ayrı ayrı yapılmış olan protokoller ile Odalar vasıtasıyla yürütülecektir.

SATIŞ BELGESİ TÜRLERİ

  • A. Perakende Satış Belgesi
  • 1. Tütün Mamulü, Alkol ve Alkollü içki perakende Satış Belgesi
  • 2. Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi
  • 3. Alkol ve Alkollü içki perakende Satış Belgesi
  • B. Açık Alkollü İçki Satış Belgesi
  • C. Toptan Satış Belgesi

2011 Yılı Fiyat Tarifesini Görmek İçin Tıklayınız…

2010 YILI İÇİN BELİRLENEN BEDELLER

PERAKENDE SATICILAR

İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler 148 TL

İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler 90 TL

Diğer mahallerde (belde ve köylerde) faaliyet gösterenler 28 TL

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARI

İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler 600 TL

İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler 219 TL

TOPTAN SATICILAR

İl merkezi ve Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler 1.515 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar 2.289 TL

İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler 600 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar 910 TL

SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

* Başvuruyu yapan 18 Yaşından Büyük ve Vergi Mükellefi Olacak,

* Belge Başvurusu Şahsen veya Vekâletnameyi Haiz Vekili tarafından yapılacak,

* Başvuru Formu Tam olarak Doldurulmuş İmza ve /veya Kaşeli Olacak,

* Başvuruyu yapanın; Adli Sicil Kaydı Alınmış Olacak ve Kaçakçılık, Sahtecilik ve 3.1.2002 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimi, İç ve Dış Alım ve Satımına Dair Kanun ile 8/6/1942 ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar Kanuna Karşı Gelmekten Mahkumiyeti Bulunmayacak,

* Oda Üyesi Olacak (Esnaf Odalarına Bağlı olanlar Esnaf Odalarından Temin Edecek)

* Satış Belgesi Düzenlenebilecek Faaliyet Konuları

a-) Kuruyemişçi

b-) Hipermarket

c- ) Süpermarket

d-) Market

e-) Bakkal

f-) Şarküteri

g-) Büfe

h-) Kamu ve özel ayırımı yapılmaksızın sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti veren yerler hariç olmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları ile askeri tesisler bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatifi v.b. diğer satış yerleri

ı-) Münhasır Tütün Mamulü ve/veya Alkollü İçki Satıcılığı

i-) Açık İçki Satış Belgesini Haiz İşyerleri,

* Satıcılarının bu faaliyet kollarında gösterip göstermediği konusunda tereddüde düşülmesi durumunda başvuru sahibinden Belediye tarafından düzenlenmiş bulunan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının” ibrazı istenebilecek ve ruhsatta yer alan faaliyet konusu dikkate alınacaktır.

* Dernek lokallerinde açık alkollü içki satışı için Mülki Amir tarafından (Valilik-Kaymakamlık) düzenlenmiş “İçkili Lokal İşletme İzin Belgesi” veya müstakil bir izin belgesi aranacaktır.

GERÇEK KİŞİNİN BAŞVURU EVRAKLARI

□ Dilekçe ( Odadan temin edilecektir. )

□ Başvuru Formu ( Odadan temin edilecektir. )

□ Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi

□ Vergi Kaydına İlişkin Onaylı Belge (Vergi Dairesinden) veya Vergi

Levhası Fotokopisi (Aslı ibraz edilmek suretiyle)

□ Vergi Dairesi Yoklama Fişi

□ Arşiv kayıtlı Adli Sicil Kaydı Belgesi Aslı (Sabıka Kaydı Son 6 ay içinde alınmış)

□ Oda Faaliyet Belgesi

□ Satış Belgesi Bedelinin Ödendiğine dair T.C Ziraat Bankası Dekontu

TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURU EVRAKLARI

□ Dilekçe ( Odadan temin edilecektir. )

□ İmza sirküleri fotokopisi -İmza atmaya yetkili kişi adına olmalıdır. (Aslı ibraz edilmek suretiyle)

□ Başvuru Formu ( Odadan temin edilecektir. )

□ Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi

□ Vergi Kaydına İlişkin Onaylı Belge (Vergi Dairesinden) veya Vergi

Levhası Fotokopisi (Aslı ibraz edilmek suretiyle)

□ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

□ Ünvanın yayınladığı Ticaret Sicil Gazetesi

□ Arşiv kayıtlı Adli Sicil Kaydı Belgesi (Sabıka Kaydı Son 6 ay içinde alınmış)

□ Oda Faaliyet Belgesi

□ Satış Belgesi Bedelinin Ödendiğine dair T.C Ziraat Bankası Dekontu

* İstenilen belgeler şeffaf dosyaya yerleştirilip Plastik Mavi dosya ile teslim edilecektir.

SATIŞ BELGESİ ALMAKSIZIN SATIŞ YAPMANIN CEZAİ MÜEYYİDESİ

Satış belgesi almaksızın tütün mamulü veya alkollü içki satışı yapma fiili, 4733 sayılı Kanun’un “cezai hükümler” başlığını taşıyan 8. maddesinin beşinci fıkrasının (g) ve (j) bentleri uyarınca idari para cezası kesilmesini gerektirmekte olup, aynı zamanda bir başka idari para cezasını da bünyesinde barındırabilmektedir. Zira mezkur Kanun’un ilgili maddesinin (f) bendinde de kurumdan belge almamış kişilerden ürün almak veya bu kişilere ürün satmak idari para cezası kesilmesini gerektirir bir suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu maddelerin tam metni aşağıda belirtilmiştir.

“f) Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına bin (2009 yılı için 1.120) Türk Lirası’ndan onbin (2009 yılı için 11.200) Türk Lirası’na kadar idarî para cezası verilir.

g) Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara ellibin (2009 yılı için 56.000) Türk Lirası; perakende satışını yapanlara ise beşbin (2009 yılı için 5.600) Türk Lirası idarî para cezası verilir.

j) Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara bin (2009 yılı için 1.120) Türk Lirası’ndan onbin (2009 yılı için 11.200) Türk Lirası’na kadar idarî para cezası verilir.”

Yukarıdaki maddelerden çıkan sonuçları özetlemek gerekirse;

– Toptan satış belgesi almaksızın tütün mamulü ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara, 2009 yılı için 56.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Toptan satıştan kasıt, yazımızın II. bölümünde yer verilen tanımlardan hatırlanacağı üzere perakende satıcılar ile açık içki satıcılarına yapılan satıştır.

– Perakende satış belgesi almaksızın, tütün mamulü ve alkollü içkileri ambalajlı olarak nihai tüketicilere satanlara 2009 yılı için 5.600 TL idari para cezası uygulanacaktır.

– Açık içki satış belgesi almaksızın, açık olarak alkollü içki satışı yapanlara 2009 yılı için 1.120 TL’den 11.200 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

– Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satanlara da 2009 yılı için 1.120 TL’den 11.200 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Konuyu bir örnek yardımı ile açıklayalım.

Alkollü içki ithalatçısı X firması, ithal ettiği ürünleri Y firmasına satmış, Y firması da satın aldığı ürünleri Z büfesine satmıştır. Z büfesi ise aldığı alkollü içkileri nihai tüketicilere satmaktadır. Alkollü içki ithalatçısı X firmasının Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Dağıtım Yetki Belgesi mevcuttur. Bu durumda firmalara kesilecek idari para cezaları aşağıdaki gibi olacaktır.

İthalatçı X firmasına yönelik idari para cezası; ithalatçı, TAPDK’dan toptan satış belgesi almamış Y firmasına toptan satış yapması dolayısı ile 4733 sayılı Yasa’nın 8/f bendi uyarınca 1.120 TL’den 11.200 TL’ye kadar idari para cezasına muhatap olacaktır.

Toptancı Y firmasına yönelik idari para cezası; Y firması ithalatçıdan aldığı ürünleri nihai tüketici konumunda olmayan büfeye sattığı için toptancı konumunda değerlendirilecek ve toptan satış belgesi almaksızın satış yapması dolayısı ile 56.000 TL idari para cezası ile muhatap olacaktır. Eğer Y firması aynı zamanda nihai tüketici konumunda olan kişilere de satış yapmış ise ayrıca perakende satış belgesi almaksızın nihai tüketicilere satış yapması dolayısı ile de 5.600 TL idari para cezasına çarptırılacaktır. Y firmasının satış yaptığı büfe kurumdan satış belgesi almadığı için Y firması ayrıca kurumdan satış belgesi almamış kişilere satış yaptığı için 8/f bendi uyarınca 1.120 TL’den 11.200 TL’ye kadar idari para cezasına muhatap olacaktır.

Büfeye Yönelik İdari Para Cezası; Büfe öncelikle perakende satış belgesi almaksızın nihai tüketicilere satış yapması dolayısı ile 5.600 TL idari para cezasına çarptırılacaktır. Ayrıca kurumdan satış belgesi almamış Y firmasından alkollü içki satın alarak satış yaptığı için 8/f bendi uyarınca 1.120 TL’den 11.200 TL’ye kadar idari para cezasına muhatap olacaktır.

İDARİ PARA CEZALARINI KİM UYGULAYACAK?

4733 sayılı Kanun’da düzenlenen idari para cezalarını uygulama yetkisi ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. 4733 sayılı Yasa’nın 8. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre;

“Beşinci fıkranın (f), (g), (h), (ı) ve (j) bentlerinde yazılı fiiller hakkında idarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler, diğer bentlerde yazılı fiiller hakkında idarî para cezası vermeye Kurum yetkilidir. Mahalli mülkî amirlerce uygulanan idarî yaptırımlar onbeş gün içinde Kuruma iletilir.”

Yukarıdaki fıkra değerlendirildiğinde satış belgesi almaksızın satış yapma ve kurumdan belge almamış kişilerden ürün alma veya satmaya yönelik idari yaptırımları uygulama yetkisinin mahalli mülkî amirlere bırakıldığı anlaşılmaktadır. Mahalli mülki amirler bilindiği üzere illerde Vali, merkez ilçeler dahil ilçelerde ise Kaymakamlardır.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından söz konusu hususlara ilişkin bir tespit yapılması durumunda konu satışın yapıldığı yer mülki amirine bildirilmekte ve idari yaptırım uygulanması talep edilmektedir. Söz konusu tespitlerin illa ki Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu personeli tarafından yapılması gibi bir durum söz konusu değildir. 4733 sayılı Kanun’da bu yönde kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Başka kamu kurumları da söz konusu hususları tespit ettiklerinde mahalli mülki amirlere bildirmek zorundadır. Ancak fiili uygulamada diğer kurumlar 4733 sayılı Kanun hükümlerinden pek haberdar olmadıkları için genellikle bu yöndeki tespitler TAPDK personeli tarafından yapılmaktadır. Tespitlerin kaynağı rutin denetimler olabileceği gibi ihbar ve şikayetler de olabilmektedir.


Ayrıca Bakınız...

2014 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

 A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!