Anasayfa / MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ / ÖZEL KOMBİNALARDA HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI UYGULAMASI

ÖZEL KOMBİNALARDA HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI UYGULAMASI

2678 sayılı Kanun’a göre kurulan resmi ve özel kombinalarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayeneleri belediyelerce yapılsa dahi söz konusu harcın alınmaması, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve 2678 sayılı Kanun’a göre kurulmayan özel kombinalarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesinin belediyece yapılması halinde ise alınması gerektiği hk.(*)

Yazınızda, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi yapılan özel kombinalardan hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 72. maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı’na tabidir. 2678 sayılı Kanun’a göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre özel kombinalarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesinin belediyelerce yapılması halinde hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı alınacak olup söz konusu kesim öncesi ve sonrası muayene işlemlerinin belediyece yapılmaması halinde ise bu harç aranılmayacaktır. Ancak, 2678 sayılı Kanun’a göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaf tutulacaktır.

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 32/A maddesinde, hayvancılık işletmelerinin kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği yönünden; ilgili mevzuat kapsamında her türlü izin ve ruhsatların verilmesi ile bu işletmelerin kontrol ve denetimlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yapılacağı ve bu hususlara ilişkin usul ve esasların yine bu Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır.

Aynı Kanun’un 33. maddesi ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun’un 4. maddesine göre, özel ve resmi kombina ve mezbahaların çalışma izinlerinin verilmesi ve denetimlerinin yapılması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yetkisindedir.

Bu itibarla, 2678 sayılı Kanun’a göre kurulan resmi ve özel kombinalarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayeneleri belediyelerce yapılsa dahi söz konusu harcın alınmaması, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve 2678 sayılı Kanun’a göre kurulmayan özel kombinalarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesinin belediyece yapılması halinde ise alınması gerekmektedir.

——————————————————————————————————————-

(*)Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 11.11.2009

Sayı : B.07.1.GİB.0.02.66/6606-18

2464 s. BGK Md. 72

Ayrıca Bakınız...

DEĞERLİ TAŞ VE ALIŞIMLARINDAN YAPILAN TAKI VE HEYKEL GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakır, pirinç, saf gümüş gibi malzemeleri yarı değerli taşlarla birleştirerek, mumdan kalıplar hazırlayıp metal döküme …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!