Anasayfa / TÜRK TİCARET KANUNU (TTK)

TÜRK TİCARET KANUNU (TTK)

LTD Ve AŞ Şirket Ticaret Unvanlarının Tescil Usulleri

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde …

Devamını Oku »

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Yönetmeliği

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNETSİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam …

Devamını Oku »

YENİ TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; ticaret sicili müdürlüklerinin kurulmasına ve işleyişine, sicil …

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen; a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu, b) Şirket: 6102 sayılı Kanunda düzenlenen …

Devamını Oku »

TASFİYE EDİLMEMİŞ ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİ TEBLİĞİ

MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET  SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ilgili kanunlardaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE …

Devamını Oku »

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirlemektir. (2) Bu Tebliğ tacirler tarafından tutulan ticari defterleri kapsar. Kooperatiflerin tutacağı defterlere ve diğer …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERİN KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsar. Dayanak …

Devamını Oku »

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6335                                                                                               Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE 1 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” ibarelerinden sonra gelmek …

Devamını Oku »

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDELERİ (6102 SAYILI KANUN)

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDELERİ (*) Başlangıç (Madde 1-10) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Tacir (Madde 11-23) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Ticaret Sicili (Madde 24-38) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (Madde 39-53) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Ticaret Haksız Rekabet (Madde 54-63) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Ticarî Defterler (Madde 64-88) | …

Devamını Oku »

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDELERİ (*) Başlangıç (Madde 1-10) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Tacir (Madde 11-23) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Ticaret Sicili (Madde 24-38) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (Madde 39-53) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Ticaret Haksız Rekabet (Madde 54-63) | 6102 SAY.TTK Ticarî İşletme Ticarî Defterler (Madde 64-88) | …

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!