Anasayfa / ANAYASA NAHKEMESİ KARARLARI

ANAYASA NAHKEMESİ KARARLARI

6009 SAYILI KANUNUN 62/D MADDESİNİN İPTALİ HAKKINDA KARAR

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İstanbul 2. Vergi Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 62. maddesinin (d) bendinde yer alan “…1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere…” ibaresinin, bu bentte yer alan 8. ve 16. maddeler yönünden Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir. I- OLAY Davacı tarafından; hakkında …

Devamını Oku »

ASGARİ İŞÇİLİK PRİMİ VE İDARİ PARA CEZASI HAKKINDA YARGI KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/55 Karar Sayısı : 2011/140 Karar Günü : 20.10.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Aydın Bölge İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17.4.2008 günlü, 5754 sayılı Kanun’un 60. maddesiyle değiştirilen 102. maddesinin dördüncü fıkrasının “Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde …

Devamını Oku »

İNDİRİMLİ ORANLARA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK VERGİ HAKKINDA YARGI KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/11 Karar Sayısı : 2011/153 Karar Günü : 17.11.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Dördüncü Daire İTİRAZIN KONUSU : 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, 4.6.2008 günlü, 5766 sayılı Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle değiştirilen “Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile …

Devamını Oku »

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ HAKKINDA YARGI KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/97 Karar Sayısı : 2011/173 Karar Günü : 22.12.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 146. maddesinin üçüncü fıkrasının “Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, hukuk müşavirleri ve avukatlar için 10000, diğerleri için 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı …

Devamını Oku »

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNDEN EKSİK YARARLANDIRILAN TUTARIN İADESİ HAKKINDA YARGI KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/7 Karar Sayısı : 2011/172 Karar Günü : 22.12.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Gaziantep Vergi Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun, 4.6.2008 günlü, 5766 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen geçici 73. maddesinin Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir. I- OLAY 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı …

Devamını Oku »

MEMURLARIN YEMEK MALİYET KATILIM BEDELİ HAKKINDA YARGI KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/96 Karar Sayısı : 2011/168 Karar Günü : 22.12.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İzmir 1. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 212. maddesinin, Anayasa’nın 7., 55. ve 128. maddelerine aykırılığı savı ile iptali istemidir. I- OLAY Devlet memuru olan davacıdan alınmadığı tespit edilen yemek maliyet katılım payının ilgilinin …

Devamını Oku »

VERGİ SUÇLARI HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/89 Karar Sayısı : 2011/40 Karar Günü : 10.2.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasa’nın 280. maddesiyle değiştirilen 367. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının, Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 138. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. …

Devamını Oku »

BELİRLENEN DURUM VE SÜRELERDE MAL BİLDİRİMİNİN VERİLMEMESİ

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/28 Karar Sayısı : 2011/139 Karar Günü : 20.10.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12.5.1982 günlü, 2670 sayılı Yasa’nın 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,” biçimindeki (j) alt bendinin Anayasa’nın 2. …

Devamını Oku »

YETİM MAAŞININ HATALI ÖDENMESİ SONUCU ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2010/65 Karar Sayısı: 2011/169 Karar Günü: 22.12.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onbirinci Dairesi İTİRAZIN KONUSU : 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 101. maddesinde yer alan “…bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür” bölümünün, Anayasa’nın 2., 37., 125. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve …

Devamını Oku »

EMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2008/15 Karar Sayısı: 2011/57 Karar Günü: 30.3.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: 1- Danıştay Onbirinci Dairesi   (Esas Sayısı: 2008/15) 2- Ankara 14. İdare Mahkemesi (Esas Sayısı: 2008/53) İTİRAZLARIN KONUSU: 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na 29.6.2006 günlü, 5536 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen Geçici Madde 16’nın,  Anayasa’nın 2., 10., 60. ve 153. maddelerine aykırılığı savıyla …

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!