Anasayfa / 2016 PRATİK BİLGİLER (Sayfa 2)

2016 PRATİK BİLGİLER

2016 Özel İletişim Vergisi Tutarları

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:12 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan …

Devamını Oku »

2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

46 SERİ NO’LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  – Vergileme Ölçü ve Hadleri  18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;  İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,  Dördüncü fıkrasında ise, …

Devamını Oku »

2016 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

47 SERİ NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 …

Devamını Oku »

2016 Veraset Ve İntikal Vergisi Oranları

47 SERİ NO’LU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. …

Devamını Oku »

2016 Damga Vergisi Tarifesi

59 SERİ NO’LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi …

Devamını Oku »

2016 Yılına Ait Emlak Vergi Değerleri

67 SERİ NO’LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 1. Giriş  2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.  2. 2015 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti  Bakanlığımızca, 2015 yılına ait uygulanacak yeniden …

Devamını Oku »

2016 Harçlar Tarifesi

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde,  “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.  Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.”  hükmüne yer verilmiştir.  …

Devamını Oku »

2015 MSİ indirim oranı uygulaması

2015 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması  Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve …

Devamını Oku »

2016 Basit usulde vergilendirmeyle ilgili hususlar

Basit usulde vergilendirmeyle ilgili hususlar  1. Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler  Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2015 yılı için 30/12/2014 tarihli ve 29221 …

Devamını Oku »

2016 Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife  Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  12.600 TL’ye kadar                                                                                                    % 15  30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası                                                     % 20  69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde  110.000 …

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!