Anasayfa / DANIŞTAY HUKUK KARARLARI / LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİNDE NOTER HARCI

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİNDE NOTER HARCI

Limited şirket hisse devrinde tüm sermaye üzerinden noter harcı alınamayacağı, sadece devredilen hisse bedeli üzerinden noter harcı hesaplanması gerektiği.

İstemin Özeti: Davacıdan tahsil edilen noter harcının iadesi istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden davacı şirket tarafından (…) San. ve Tic. Ltd. Şti’nin iştirak hissesinin satın alınması nedeniyle (…) Noterliği’nde düzenlenen devir sözleşmesi sırasında anılan şirketin tüm sermayesi üzerinden noter harcı tahsil edildiğinin anlaşıldığı, olayda her ne kadar davalı idarenin savunmasında yapılan işlemin Türkiye Noterler Birliği’nin 41 ve 36 No’lu genelgeleri ve 4684 sayılı Kanun’la 492 sayılı Kanun’da yapılan değişikliğe uygun olduğu ileri sürülmekte ise de, 492 sayılı Kanun’un ne eski ne de değişiklikten sonraki halinde toplam sermaye üzerinden harç alınacağına dair bir hüküm bulunmadığı öte yandan Maliye Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunan Noterler Birliği Kanunu’na uygun olmayan 36 ve 41 sayılı Genelgelerinin bağlayıcılığının olamayacağı, dolayısıyla iştirak hissesi bedeli üzerinden harç alınması icabettiğinden fazladan tahsil edilen harcın davacıya iadesinin icabettiği gerekçesiyle kabul eden (…) Vergi Mahkemesi’nin (…) Kararı’nın; devreden için devir bedeli, devralan için şirket sermayesinin toplam tutarı üzerinden harç tahsil olunmasının yasaya uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.

——————————————————————————————————-

Danıştay 9. Daire

Tarih: 20.11.2007

Esas No: 2006/982

Karar No: 2007/4198

492 Sayılı Harçlar K. 2 sayılı Tarife 1/1

Ayrıca Bakınız...

GAYRİMENKUL RAYİÇ DEĞERİ İLE EMSAL KİRA BEDELİ HESABI YAPILMASI

Ticaret mahkemesince tespit ve takdir edilen gayrimenkul rayiç değerinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 73. maddesinde düzenlenen …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!