Anasayfa / YARGITAY HUKUK KARARLARI / Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeni ile Tahliye

Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeni ile Tahliye

• TAHLİYE ( Davacı Belediyece Devlet İhale Kanunu Kapsamında Taşınmazın Süreli Olarak Kiraya Verildiği/Davacının Sürenin Bitmesi Nedeniyle Tahliye Talep Ettiği – Mahkemece Davanın Fuzuli İşgale Dayanarak Açılması Gerektiği Belirtilerek Davanın Reddedildiği/Hukuki Nitelemenin Hakime Ait Olacağının Dikkate Alınacağı )

• HUKUKİ NİTELEME ( Davacı Belediyece Devlet İhale Kanunu Kapsamında Taşınmazın Süreli Olarak Kiraya Verildiği/Davacının Sürenin Bitmesi Nedeniyle Tahliye Talep Ettiği – Mahkemece Davanın Fuzuli İşgale Dayanarak Açılması Gerektiği Belirtilerek Davanın Reddedilemeyeceği/Hukuki Nitelemenin Hakimin Görevi Olduğu )

• KİRA SÜRESİNİN BİTİMİ NEDENİYLE TAHLİYE ( Davacı Belediyece Devlet İhale Kanunu Kapsamında Taşınmazın Süreli Olarak Kiraya Verildiği – Mahkemece Davanın Fuzuli İşgale Dayanarak Açılması Gerektiği Belirtilerek Davanın Reddedildiği/Hukuki Nitelemenin Hakime Ait Olacağının Dikkate Alınacağı )

• SÜKUT İLE TECDİT ( Davacı Belediyece Devlet İhale Kanunu Kapsamında Taşınmazın Süreli Olarak Kiraya Verildiği/Sürenin Bitmesi Nedeniyle Tahliye Talep Edildiği – Mahkemece Davanın Sükut İle Tecdit Hükmüne Değil Fuzuli İşgale Dayanarak Açılması Gerektiği Belirtilerek Davanın Reddedilemeyeceği )

• FUZULİ İŞGAL ( Davacı Belediyece Devlet İhale Kanunu Kapsamında Taşınmazın Süreli Olarak Kiraya Verildiği/Sürenin Bitmesi Nedeniyle Tahliye Talep Edildiği – Mahkemece Davanın Sükut İle Tecdit Hükmüne Değil Fuzuli İşgale Dayanarak Açılması Gerektiği Belirtilerek Davanın Reddedilemeyeceği )

2886/m. 75

1086/m.76

818/m. 287

ÖZET : Dava, süre bitimi nedeniyle akdin feshi ve tahliye istemine ilişkindir. On yıl süreli kira sözleşmesi ile kiralananın davacı Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale sonucu davalıya kiralandığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Mahkemece davalının fuzuli şagil durumuna düştüğü, davanın ise fuzuli işgal nedenine dayanılarak açılması gerekirken, olayda uygulama yeri bulunmayan Borçlar Kanunu’nun Sükut ile Tecdit hükmüne dayanılarak açılmasının doğru olmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir. Yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir. Davacı dava dilekçesinde kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle tahliyesini istemektedir. Bu durumda açıklanan nedenlerle mahkemece sözleşme süresi sona eren davalının kiralanandan tahliyesine karar vermek gerekir

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, süre bitimi nedeniyle akdin feshi ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Davacı vekili 05.11.2008 tarihli dilekçesi ile dava konusu yeri 01.09.1998 tarihli ve 10 yıl süreli kira sözleşmesi ile davalı şirkete kiralandığını, sözleşmenin özel şartlar 6.maddesine göre on yıllık kira süresinin sonunda tarafların muvafakati ile kiralayan belediyenin süreyi uzatması halinde kira bedeli ve ödeme şeklinin günün koşullarına göre yeniden belirleneceğini, nitekim davacı belediye tarafından yeni kira bedeli ile dava konusu yerin ödeme şeklinin koşullarının belirlenip taraflara tebliğ edildiği, ancak Ankara 8.İdare Mahkemesi’nin belediyenin buna dair kararını iptal ettiğini, bunun üzerine davalıya üç gün içinde kiralananı boşaltıp teslim etmelerine dair ihtar göndermelerine rağmen kiralananın boşaltılmadığını beyanla davalının B.K.287.maddesi gereğince kiralanandan tahliyesini istemiştir. Davalı ise kiralananın 6570 Sayılı Yasaya tabi olduğu, sözleşmenin kendiliğinden yenilendiğini 6570 Sayılı Yasadaki tahliye nedenlerinden hiçbirinin bulunmadığını belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece kiralananın 2886 Sayılı Yasa kapsamında ihale ile kiralandığı, kira sözleşmesinin bitiminde anılan maddenin 75.maddesi gereğince davalının fuzuli şagil durumuna düştüğü, davanın ise fuzuli işgal nedenine dayanılarak açılması gerekirken, olayda uygulama yeri bulunmayan B.K.287.maddesine dayanılarak açılmasının doğru olmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir. Hükme esas alınan ve davaya dayanak yapılan 01.09.1998 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi ile kiralananın davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığın’ca 2886 Sayılı Yasa kapsamında ihale sonucu davalıya kiralandığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Yasasının 15. maddesine göre belediye mallarının devlet malı statüsüne alındığı, böylece 2886 Sayılı Yasaya göre kiraya verilen belediye taşınmazları hakkında da anılan yasa hükmünün uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Öte yandan HUMK.nun 76.maddesi uyarınca bir davada olayları ortaya koymak taraflara ait olup, öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirilmesini yapmak ve uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir. Nitekim davacı dava dilekçesinde kiralananın kira süresi bitmesi nedeniyle tahliyesini istemektedir. Bu durumda açıklanan nedenlerle mahkemece sözleşme süresi sona eren davalının 2886 Sayılı Yasanın 75. maddesi gereğince kiralanandan tahliyesine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 06.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Bu karar, kullanıcılarımızdan Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Sayın Şükrü BOZER tarafından gönderilmiştir.

———————————————————————————-

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/2264

K. 2010/8572

T. 6.7.2010

Ayrıca Bakınız...

İŞVERENE ELEKTRONİK POSTADA HAKARET ETMEK HAKLI FESİH SEBEBİ SAYILIR

İşverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!