Anasayfa / MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ / İZALE İ ŞÜYU DAVALARINDA GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TAPU HARCI

İZALE İ ŞÜYU DAVALARINDA GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TAPU HARCI

İzalei şüyu yoluyla satışı yapılan ve Hazine adına tescil edilen gayrimenkule ilişkin işlemlerde Hazine’den harç alınmayacağı, ancak gayrimenkulü devreden şahıslardan hisseleri oranında, satış bedeli üzerinden harç aranılması gerektiği hk.

Yazınız ekinde yer alan ……….. tarihli ve ………sayılı özelgenin incelenmesinden, izalei şüyu yoluyla Hazine adına tescil edilen gayrimenkule ilişkin işlemlerde harç aranılmaması gerektiği yönünde görüş verildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin I-Tapu İşlemleri Bölümünün 20/a bendinin 1. fıkrasında, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında, gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 15 oranında harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanun hükmü uyarınca, izalei şüyu davası sonucunda verilen karar uyarınca satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin tapu işlemlerinde devir eden ve devir alandan ayrı ayrı olmak üzere binde 15 oranında harç alınması gerekmektedir.

Öte yandan, 492 sayılı Kanun’un 59. maddesinin (a) fıkrası ile, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri tapu harcından istisna edilmiştir.

Buna göre, söz konusu olayda izalei şüyu yoluyla satışı yapılan gayrimenkulü devir alan Hazine’den 492 sayılı Kanun’un 59. maddesinin (a) fıkrası uyarınca harç alınmaması; gayrimenkulü devreden şahıslardan ise hisseleri oranında, satış bedeli üzerinden tapu harcı aranılması gerekmektedir. (*)

————————————————————————————————————————————————————————–

(*)Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 07.10.2009

Sayı : B.07.1.GİB.0.02.63/6373-4280/97552

HK Md. 59

Ayrıca Bakınız...

DEĞERLİ TAŞ VE ALIŞIMLARINDAN YAPILAN TAKI VE HEYKEL GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakır, pirinç, saf gümüş gibi malzemeleri yarı değerli taşlarla birleştirerek, mumdan kalıplar hazırlayıp metal döküme …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!