Anasayfa / 6111 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU / EMEKLİ OLUPTA TEKRAR ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (SGDP) (6111 SAYILI KANUN)

EMEKLİ OLUPTA TEKRAR ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (SGDP) (6111 SAYILI KANUN)

Bilindiği üzre 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.02.2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalılık hallerinin birleşmesi” başlıklı 53 üncü maddesine göre emekli dahi olunsa önce başlayan sigortalılık devam ettiği sürece sonra başlayan sigortalılık devreye girmez kuralı vardır. Şimdi ise 25.02.2011 günü Resmi Gazetede yayınlanan 6111 sayılı Torba Kanun ile bu kural daha da güzel hale geldi. Artık ister normal çalışan olsun isterse de emekli çalışan fark etmez, Bağ-Kur’a tabi bir iş yapan SSK’lı işe girerse Bağ-Kur biter, SSK geçerli olur haline geldi. Mesela, emekli olduğu ve işyerinden ücret aldığı için SSK’ya adına SGDP ödeniyorsa, ayrıca Bağ-Kur’lu gibi bir de emekli aylığından kesinti yapılamaz.

6111 sayılı yasaya istinaden SGK 05.04.2011 tarihinde GENELGE 2011/36 “6111 sayılı Kanun uyarınca yapılacak sigortalama ve borçlanmaya ilişkin işlemler” konu başlığı ile bir genelge yayınlamıştır.

6111 Sayılı Kanun sonrası SGK tarafından hazırlanan “Sigortalılık Genelgesi” ile  bu konuya  açıklık getirilmiştir. Şöyle ki;

6.1.6- Hizmet çakışmalarında sosyal güvenlik destek primi uygulaması

4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi hizmet çakışmalarında sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar hakkında 01.03.2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem yapılacaktır.

Örnek- 01.03.2003 tarihinden itibaren 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalının esnaf sigortalılığının devam etmesi nedeniyle aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Sigortalının 03.06.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi 2.06.2011 tarihi itibariyle kaldırılacaktır. denilmektedir.

Emekli olduktan sonra bir çok şirketten ortaklığınız varsa veya kendi adınıza bir işyeri açtıysanız ayrıca bir işyerine de hizmet akdiyle çalışmaya başlayıp adınıza SGDP yatırılıyorsa, emekli maaşınızdaki kesintiyi durdurmak için aşağıdaki dilekçeyi bağlı olduğunuz SGK’na vermenizde fayda vardır.

Dilekçe Örneği

“Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne

Kurumunuzdan ………………………….. tahsis numarası ile ………………. tarihinden beridir emeklilik (yaşlılık) aylığı almaktayım. Bu arada emekli olduğumdan beridir de SSK’lı olarak çalıştığımdan çalıştığım işyerlerinden adıma ………………. Numaralı işyerlerinden SGDP ödenmektedir. Buna mukabil, ayrıca bir çok şirkette ortaklığım ve yönetim kurulu üyeliğim bulunduğundan emekli aylığımdan da hem aylık SGDP kesintisi hem de geçmişe dönük SGDP kesintisi yapılmaktadır. Açıkladığım sebeple sosyal güvenliğin tekliği ilkesi gereğince sadece çalıştığım işyerlerinden yapılan SGDP kesintisi var olduğundan emekli aylığımdan yapılan kesintilere son verilmesini, bugüne kadar yapılmış olan kesintilerin de tarafıma iadesini talep ederim. Tarih-Adres-Ad Soyad-İmza”

Ayrıca Bakınız...

AFET BÖLGELERİ İÇİN YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ (6111 SAYILI KANUN)

DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ POLİTİK RİSK NEDENİYLE MEYDANA GELEN MÜCBİR SEBEPLERE İSTİNADEN 6111 SAYILI KANUNDA …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!