Anasayfa / Mali Müşavir Kanber Kılınç (Sayfa 4)

Mali Müşavir Kanber Kılınç

Mali Müşavir Kanber Kılınç, ilk lisans eğitimini (1986-1990) ikinci lisans eğitimini (1999-2003 ) döneminde tamamlamıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlara Muhasebe, Mali danışmanlık, muhasebe denetimi,muhasebe sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi, ayrıca amaçlarına göre işletmelerin iç kontrol sistemlerinin kurulması, İşletmelere sistem analiz hizmetlerinin verilmesi,yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu,uluslararası çifte vergilendirme konusu ve diğer Mali Müşavirlik faaliyetleri kapsamına giren mesleki hizmetleri vermektedir. Kanber Kılınç, halen Ankara’daki bağımsız bürosunda faaliyetlerini sürdürdürerek mesleki hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

2016 Gayrimenkul sermaye iratları istisna tutarı (GMSİ)

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL olarak tespit edilmiştir. ———————– Resmi Gazete No: 29573 Resmi Gazete Tarihi:  25/12/2015

Devamını Oku »

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALIK İŞLEMLERİ

EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 1 – AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1 – Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve …

Devamını Oku »

2015 MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Devamını Oku »

2015 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlümerci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde,  Avukatlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri uygulanır. (2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden işbu tarife gereğince hesaplanacak avukatlıkücretinin altında …

Devamını Oku »

2015 MARKA TESCİL PATENT TARİFESİ

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TPE: 2014/3)

Devamını Oku »

2015 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) DEĞERLİ KAĞITLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Değerli kağıt bedelleri MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: …

Devamını Oku »

2015 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014            Karar No :  2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3/12/2014 tarihinde başladığı çalışmalarını 30/12/2014 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda; 1) Milli seviyede tek …

Devamını Oku »

2015 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

1.DÖNEM 2.DÖNEM 2015 ASGARİ ÜCRET HESABI 01.01.2015 – 30.06.2015 01.07.2015 – 31.12.2015 ASGARİ ÜCRET 1.201,50 1.273,50 SGK PRİMİ % 14 168,21 178,29 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 12,02 12,74 GELİR VERGİSİ %15 (*) 63,08 72,26 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 90,11 90,11 DAMGA VERGİSİ % 07,59 9,12 9,67 KESİNTİLER TOPLAMI 252,43 272,96 NET ASGARİ ÜCRET (**) 949,07 1.000,54 İŞVERENE  MALİYETİ  (TL/AY     …

Devamını Oku »

2015 ÇEVRE KANUNUNU CEZALARI

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme …

Devamını Oku »

2015 VERGİ CEZALARI TARİFESİ

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 442) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle …

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!