Anasayfa / Mali Müşavir Kanber Kılınç (Sayfa 30)

Mali Müşavir Kanber Kılınç

Mali Müşavir Kanber Kılınç, ilk lisans eğitimini (1986-1990) ikinci lisans eğitimini (1999-2003 ) döneminde tamamlamıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlara Muhasebe, Mali danışmanlık, muhasebe denetimi,muhasebe sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi, ayrıca amaçlarına göre işletmelerin iç kontrol sistemlerinin kurulması, İşletmelere sistem analiz hizmetlerinin verilmesi,yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu,uluslararası çifte vergilendirme konusu ve diğer Mali Müşavirlik faaliyetleri kapsamına giren mesleki hizmetleri vermektedir. Kanber Kılınç, halen Ankara’daki bağımsız bürosunda faaliyetlerini sürdürdürerek mesleki hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

NAKDEN ÖDENEN YEMEK PARASININ İSTİSNA DURUMU

Ücretlilere nakdi olarak ödenecek yemek bedelinin gelir vergisinden istisna olmadığı hk. Özelge talep formunda; şirketinizin ihale kapsamında almış olduğu işlerle ilgili ihale makamının idari şartnamesinde hazırlamış olduğu yemek, yol ve giyecek giderlerinin açıklandığı 25.3.2 maddesine istinaden, tüm personele günlük brüt 17,00 TL tutarında yemek bedelinin nakdi olarak ödeneceği ve aylık 26 gün üzerinden hesaplanacağı, ayrıca yemek bedellerinin bordroda gösterileceği belirtilerek, …

Devamını Oku »

SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU FARKLARININ KOOPERATİF ÜYELERİNE DAĞITILMASI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı stopaj, damga vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefi olduğunuz, kurumlar vergisi muafiyetinden faydalandığınız, mali tablolarınızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda ortaya çıkan “502- Sermaye Düzeltilmesi Olumlu Farkları” hesabında izlenen tutarların “500-Ödenmiş Sermaye Hesabı”na ortak bazında ilave edilmesinin mümkün olup olmadığı, ilave edilmesi halinde söz konusu işlemin …

Devamını Oku »

DEĞERLİ TAŞ VE ALIŞIMLARINDAN YAPILAN TAKI VE HEYKEL GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakır, pirinç, saf gümüş gibi malzemeleri yarı değerli taşlarla birleştirerek, mumdan kalıplar hazırlayıp metal döküme dönüştürerek yapılan heykel çalışmalarından elde edilen hasılat için GVK’nın 18. maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanın mümkün olduğu, söz konusu istisna kapsamındaki çalışmaların tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlarca satın alınması halinde, yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı ve istisna hadleri içinde kalan bu kazançlar için beyanname verilmeyeceği …

Devamını Oku »

2012 MAHALLİ İDARELER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ

1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012  tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla; 1/1/2012- 30/6/2012 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,068835) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı …

Devamını Oku »

ARACI KURULUŞ VARANT İŞLEMLERİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, anılan şube tarafından ihraç edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında kişiler arasında alım satıma konu edilecek menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracı olan aracı kuruluş varantlarının ihraç, alım-satım ve vadesinde yapılan teslimlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ve katma değer vergisi (KDV) karşısındaki durumu hususunda Başkanlığımız görüşü …

Devamını Oku »

ORTAK GİRİŞİM OLARAK YURT DIŞINDA YAPILACAK İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Irak’ta …… Havaalanında yapılacak olan yeni bir tesisin inşaası için oluşturulan Ortak Girişime dahil olduğunuz, Ortak Girişimin sadece bu inşaat işini yapmak için kurulduğu, elde edilecek hakedişlerin ortaklar arasında hisselerine göre paylaştırılacağı belirtilerek, bu işten elde edeceğiniz kazancın yurt dışı iştirak kazançları kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 …

Devamını Oku »

KULLANIM SÜRESİ GEÇEN MALLARDA KDV

Kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya takdir komisyonu huzurunda imha edilen malların yitip gittiği ve yok olduğu (zayi olduğu) açık olup, 113 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV Hakkında Yapılacak İşlem” başlıklı “E” bölümünün hukuka …

Devamını Oku »

MÜKELLEFLERİN KOD LİSTESİNE ALINMASININ YASAL DAYANAĞI

Mükelleflerin kod listesine alınmasına ilişkin işleme dayanak olabilecek yasal bir düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa’da buna izin veren bir hüküm de yer almadığından, kod listesine alınma işleminin iptali gerektiği hk. İstemin Özeti: Davacının kod listesine alınmasına ilişkin işlemi; uyuşmazlık konusu işleme dayanak olabilecek yasal düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa’da buna izin veren bir hüküm de yer almadığından, yapılan sınıflandırmanın, çalışma barışını bozucu …

Devamını Oku »

ARALIK 2013 MALİ TAKVİM

2 Aralık 2013 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi • Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi • 2013 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi • 2013 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden …

Devamını Oku »

KASIM 2013 MALİ TAKVİM

11 Kasım 2013 • 16-31 Ekim 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi • 16-31 Ekim 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 14 Kasım 2013 • 2013 III. Geçici Vergi Dönemine Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Beyanı • 2013 III. Geçici Vergi Dönemine Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici …

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!