Anasayfa / Mali Müşavir Kanber Kılınç (Sayfa 2)

Mali Müşavir Kanber Kılınç

Mali Müşavir Kanber Kılınç, ilk lisans eğitimini (1986-1990) ikinci lisans eğitimini (1999-2003 ) döneminde tamamlamıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlara Muhasebe, Mali danışmanlık, muhasebe denetimi,muhasebe sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi, ayrıca amaçlarına göre işletmelerin iç kontrol sistemlerinin kurulması, İşletmelere sistem analiz hizmetlerinin verilmesi,yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu,uluslararası çifte vergilendirme konusu ve diğer Mali Müşavirlik faaliyetleri kapsamına giren mesleki hizmetleri vermektedir. Kanber Kılınç, halen Ankara’daki bağımsız bürosunda faaliyetlerini sürdürdürerek mesleki hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

2016 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ FİYAT TARİFESİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2016/1) MADDE 1 – (1) Türk Patent Enstitüsünün (TPE) vereceği hizmetler karşılığında ödenecek TPE ücretlerinin türü ve tutarı, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. TPE ücretlerine, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve …

Devamını Oku »

2016 Tahsilat ve Ödemelerin Banka Üzerinden Yapılması Zorunluluğu

459 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 1. Giriş Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Yetki 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde …

Devamını Oku »

2016 Değerli Kağıtların Bedelleri

50 SIRA NO’LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Değerli kağıt bedelleri MADDE 3 – (1) 210 …

Devamını Oku »

2016 Özel İletişim Vergisi Tutarları

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:12 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan …

Devamını Oku »

2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

46 SERİ NO’LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  – Vergileme Ölçü ve Hadleri  18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;  İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,  Dördüncü fıkrasında ise, …

Devamını Oku »

2016 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

47 SERİ NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 …

Devamını Oku »

2016 Veraset Ve İntikal Vergisi Oranları

47 SERİ NO’LU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. …

Devamını Oku »

2016 Damga Vergisi Tarifesi

59 SERİ NO’LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi …

Devamını Oku »

2016 Yılına Ait Emlak Vergi Değerleri

67 SERİ NO’LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 1. Giriş  2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.  2. 2015 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti  Bakanlığımızca, 2015 yılına ait uygulanacak yeniden …

Devamını Oku »

2016 Harçlar Tarifesi

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde,  “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.  Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.”  hükmüne yer verilmiştir.  …

Devamını Oku »
Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!