Anasayfa / HARÇLAR TARİFESİ / 2013 TAPU VE KADASTRO HARÇLARI

2013 TAPU VE KADASTRO HARÇLARI

(4) SAYILI TARİFE (*)
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar :
I- Tapu işlemleri:
1.Kayıt harici kalmış olan
gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden
(Binde 11,38)
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında
izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir
edilecek değer üzerinden
(Binde 1593,9)
3. (5831 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)
a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında
aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 22,77)
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak
kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve
ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden
(Binde 11,38)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten
gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından,
kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa
haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 68,31)
5.Dalyan ve voli mahallerinin
tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir
olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden
(Binde 68,31)
6. a)İfraz veya taksim veya
birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden
(Binde 11,38)
b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları
uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen
taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 11,38)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan
ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında,
aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 4,55)
7.İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı
üzerinden
(Binde 4,55)
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden
birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı
üzerinden
(Binde 4,55)
c)Mevcut ipotek derecelerinin
sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden
(Binde 2,27)
8.Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921’inci maddesi
(22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi)
gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 2,27)
9.Mal birliği ve mal ortaklığının,
mukaveleden mütevellit şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak
veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden
kayıtlı değer üzerinden
(Binde 6,83)
10.Adi veya hasılat kira
mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira
toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir
yıllık kira bedeli üzerinden
(Binde 6,83)
11.Teferruatın tapu siciline
kaydında beyan olunan değeri üzerinden,
(Binde 4,55)
12. (5838 sayılı Kanunun 17
nci maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile
irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede
yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi
değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz
olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden
(Binde 6,83)
13. a) (5838 sayılı Kanunun 17
inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa
olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis
için)
156,55
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal
mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde
(Her bir bağımsız bölüm için)
78,25
Tapu siciline tescil yapılmaması
halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında,
kayıtlı değer üzerinden
(Binde 22,77)
c) (5838 sayılı Kanunun 17
inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her
nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)
78,25
14.Tapu harcı mevzuuna giren
işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden
16,90
15.Yapı kooperatiflerinin
ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer
üzerinden
(Binde 2,27)
16.Gayrimenkullere ait haritaların
kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için
34,90
17.İlgililerin isteği üzerine
gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge
örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
6,40
18.Taksim hakkının bertaraf
edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri
üzerinden
(Binde 11,38)
19.Muvazaa tarikiyle vaki
tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 136,62)
20. a) Gayrimenkullerin ivaz
karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine
göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen
ibare.Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden
az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi
hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden
ve devir alan için ayrı ayrı

(Binde 20)
Tapuda kaydı bulunmayan
gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra
hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir
sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit
edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:24/04/2003)

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının
ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında
ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul
devir hallerinde devir eden için
(Binde 20)
c)(4369 sayılı Kanunun 78’inci
maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis
ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu
bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde
mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit
sayılır) devir alan için
(Binde 20)
d)(4369 sayılı Kanunun 78’inci
maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve
müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı
Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007)
(Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin
yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için
(Binde 20)
e) (5838 sayılı Kanunun 17
inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak
hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat
irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel,
üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok
olamaz) üzerinden devir alan için
(Binde 20)
f) (4369 sayılı Kanunun
78’inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru
mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı
ayrı
(Binde 20)
g) (Ek: 21/11/2012-6361/51 md.) Satıp geri kiralama yöntemi ile
gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme
süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı
sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri
alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki
oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre
gecikme faizi ile birlikte alınır.)
(Binde 4,55)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan
intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun
64’üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri
sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer
üzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adına
kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır
bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,
(Binde 6,83)
b)Tapuda murisi veya kendisi adına
kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır
bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,
(Binde 11,38)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin
zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile
tespitte hazır bulunanlardan,
(Binde 9,10)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin
zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile
tespitte hazır bulunmayanlardan,
(Binde 13,66)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için
(13,95 TL)’den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de
nispi harçların en az miktarı (13,95 TL)’dir.
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi
ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden
harç alınmaz.
( 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük: 28/2/2009)

—————————————————
1 Ocak 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28515
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 69)

Ayrıca Bakınız...

2013 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

(8) SAYILI TARİFE (*) İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları : I- İmalat ruhsatları: 1. Müstahzar …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!