Anasayfa / HARÇLAR TARİFESİ / 2013 NOTER HARÇLARI

2013 NOTER HARÇLARI

(2) SAYILI TARİFE (*)
Noter Harçları :
I. Değer veya ağırlık üzerinden
alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden
her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
(Binde 1,13)
Bütün imzalar için bu suretle
alınacak harcın toplam miktarı (50,45 TL)’den az, (25.874,70 TL)’den çok
olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi
edilen değeri belli emanetlerden
(Binde 2,27)
Harç miktarı (3,75 TL)’den az
olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave
olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin
idaresi harcı:
(Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir
yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam
itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile
tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her
gayrisafi tonundan
0,453
5. (3239 sayılı Kanunun 139
uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve
alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet,
mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
7,90
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı
Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil)
ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için
13,95
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza
için
6,60
b)Genel vekaletnamelerde beher imza
için
10,40
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve
şerhleri (Beher defter için):
aa)İşletme defteri ve diğer her
türlü defterler
19,55
bb)Serbest meslek kazanç defteri
24,30
cc)Bilanço esasına göre tutulan
defterler
24,30
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların
mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)
6,40
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa
ve fazlası için
6,40
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi
ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca
yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere
verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve
fotokopilerinin beher sayfasından
1,55
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille
yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler
dahil)
3,75
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi
olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl
kesirleri tam sayılır)
13,95
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı
kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların
hüviyet ve ifadelerinin tespiti
13,95
8.Piyango, seçim ve toplantılarda
hazır bulunmaktan alınacak harçlar;
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a, seçim ve
toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda
257,45
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri
değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için
2,95
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir
taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
2,95
11.(6217 sayılı Kanunun
13’üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011)Belli bir meblağı ihtiva
etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve
mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme,
karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim
mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve
bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların
düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan
50,45

————————————————————————-

1 Ocak 2013  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28515
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 69)

Ayrıca Bakınız...

2013 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

(8) SAYILI TARİFE (*) İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları : I- İmalat ruhsatları: 1. Müstahzar …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!