Anasayfa / EMLAK VERGİSİ MEVZUATI / 2011 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

2011 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük(2) hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(3) mükerrer 49 uncu maddesinin (a) fıkrasında, “Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.” (d) fıkrasında da, “(a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, “2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel”, 213 sayılı Kanunun söz konusu madde hükmünün tespit süresinin kısaltılmasına ilişkin verdiği yetki doğrultusunda Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken tespit edilmiştir.

Bu itibarla, tespit olunan “2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel” bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Tebliğ olunur.

Eklerini görmek için tıklayınız

__________________________

(1) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 15/3/1972 tarihli ve 14129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

———————————————————————————————————

29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800 (6. Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye-Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarından

Ayrıca Bakınız...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

1. Giriş Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, emlâk vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dışında …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!