Anasayfa / MALİYE BAKANLIĞI GENELGELERİ / 2011 YILI HARÇLAR TARİFESİ

2011 YILI HARÇLAR TARİFESİ

   2012 Yılı Yeni Harçlar Tarifesini Görmek İçin Tıklayınız…

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO :  63)

 

492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

“…

 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

 

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

 

…”

 

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve (401) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (60) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ekler

*************************************************************************************************

2011 Yılı Harçlar Tarifesini Konularına Göre   Aşağıdaki Kalemlere Tıklayarak İnceleyebilirsiniz…

Mahkeme harçları

İcra ve iflas harçları

Ticaret sicili harçları

Diğer yargı harçları (Müşterek kısım)

Noter Harçları

Vergi Yargısı Harçları

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

Konsolosluk Harçları

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları

Gemi ve Liman Harçları

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

Trafik Harçları

—————————————————————————————————————————————-

(*) Dayanak :Maliye Bakanlığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 63

29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete  Sayı : 27800 (6. Mükerrer)

Ayrıca Bakınız...

2012 MAHALLİ İDARELER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ

1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012  tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu …

Kanber Kılınç (a) Mesaj Yaz!Lütfen, Bilgilerinizi Eksiksiz Yazınız! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!